'κατάλογος' - search in All Authors, Showing 1 to 6 of 6 hits

1Diomedes Grammaticus, Diomedis ars, p. 483, l. 1 (auctor c.375)
historice est qua narrationes et genealogiae conponuntur, ut est Hesiodu γυναικῶν κατάλογος et similia.
2Diomedes Grammaticus, Ars grammatica, 3, p28; 151 (auctor c.375)
historice est qua narrationes et genealogiae conponuntur, ut est Hesiodu γυναικῶν κατάλογος et similia.
3Hieronymus Stridonensis, In Hieremiam Prophetam [CSEL], 1, 96, 1; 7 (auctor 340-420)
Κατάλογος peccatorum Hierusalem, dum dicit se ignorare deus, qua possit eius occasione misereri.
4Hieronymus Stridonensis, Commentaria in Ieremiam, 24, 0715B (auctor 340-420)
Κατάλογος peccatorum Ierusalem: dum dicit se ignorare Deus qua possit eius occasione misereri: Filii, inquit, tui dereliquerunt me.
5Plato, Leges, 1k, 968; 6 (auctor c.425BC-347BC)
Κλεινίας πῶς· τί τοῦτο εἰρῆσθαι φῶμεν αὖ· Ἀθηναῖος πρῶτον μὲν δήπου καταλεκτέος ἂν εἴη κατάλογος τῶν ὅσοι ἐπιτήδειοι πρὸς τὴν τῆς φυλακῆς φύσιν ἂν εἶεν ἡλικίαις τε καὶ μαθημάτων δυνάμεσιν καὶ τρόπων ἤθεσιν καὶ ἔθεσιν· μετὰ δὲ τοῦτο, ἃ δεῖ μανθάνειν οὔτε εὑρεῖν ῥᾴδιον οὔτε ηὑρηκότος ἄλλου μαθητὴν γενέσθαι.
6Rabanus Maurus, Commentaria in Ieremiam, 111, 0843A (auctor 780-856)
» Κατάλογος peccatorum Hierusalem: dum dicit se ignorare Deus qua possit eius occasione misereri: « Filii, inquit, tui dereliquerunt me.