'καταβάλλω' - search in All Authors, Showing 1 to 3 of 3 hits

1Anonymi, Frg. Bobiense de uerbo = ad Seuerianum, p. 25, l. 10 (opus c.520)
apud Graecos quaecumque cum praepositionibus conponuntur numquam corrumpuntur, ut est γράφω περιγράφω καταγράφω, βάλλω περιβάλλω καταβάλλω ἀμφιβάλλω, ἄγω συνάγω ἀπάγω διάγω προάγω, φέρω προφέρω διαφέρω ἀναφέρω, ;φιλῶ καταφιλῶ; quin immo praepositionibus saepe corruptis nihilo minus intaminata perdurant: λέγω συλλέγω, φέρω συμφέρω, δέρω ἐκδέρω, φέρω ἐκφέρω, βάλλω συμβάλλω, πλέω ἐκπλέω, τρέχω ἐκτρέχω.
2Anonymi, Frg. Bobiense de uerbo = ad Seuerianum, p. 25, l. 23 (opus c.520)
apud Graecos praepositiones uerbis adiectae accentum eorundem reseruant, γράφω καταγράφω, βάλλω καταβάλλω περιβάλλω, φέρω περιφέρω, καλῶ κατακαλῶ, γλύφω ἀναγλύφω.
3Macrobius Theodosius, Iohannis (Scoti) defloratio de Macrobio, p. 600, l. 13 (auctor c.420)
in Graeco uerbo numquam prima syllaba adiecta praepositione uiolatur, βάλλω ἀμφιβάλλω διαβάλλω καταβάλλω, ἄγω συνάγω προάγω διάγω, φέρω προφέρω διαφέρω ἀναφέρω, δέρω ἐκδέρω, φιλῶ καταφιλῶ.