'κεφαλαλγία' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 37; 1 (auctor c.350)
ἰατρός medicus κλινικός clinicus ὀφθαλμικός ocularius βοτανικός herbarius μαῖα obstetrix ἄρρωστος aeger πυρετὸς καθημερινός febris cottidiana αὐχμοῦν squalidum σύντονον validum / non remissum τριταῖον tertiana τεταρταῖον quartana ἴκτερος aurugo πόνος dolor οἴδημα tumor ex aqua φλεγμονή tumor κεφαλαλγία capitis dolor ἕλκος ulcus τραῦμα vulnus ψυγμός perstrictio ἐσφιγμένος constipatus ἀκόνη cotis σπόγγος spungia φάρμακον medicamentum καλόν bonum ὑγεινόν salubre