'κρέας' - search in All Authors, Showing 1 to 35 of 35 hits

1Anonymi, Ars Bobiensis, p. 34, l. 3 (auctor c.450)
haec armilla τὸ ψέλιον, aqua, arbor, auris, auricula, ales, ascia σκέπαρνον, area τὸ ἁλώνιον, alga βρύον, amfora τὸ κεράμιον, beta σεῦτλον, caro κρέας, cena, cucumis σικύδιν, cloaca ἀποχυτήριον, cutis τὸ δέρμα τοῦ ἀνθρώπου, caluaria κρανίον, cepa κρόμυον, creta κρητάριν (λευκόγειον), culina μαγειρεῖον, caliga τὸ σανδάλιν, calda, frons, figura, ficus, fera, foris, fabula, farina ἄλευρον, facula, frigida, gens, hasta, lacrima, lux, lima τὸ ῥινίον, moles μέγεθος, magnitudo, indiciua μήνυτρον, indoles λῆμα (εὐγένεια), merx φορτίον, mandela τὸ μαππίον, haec menta ἡδύοσμον, mensura τὸ μέτρον, mica ψιχίον, natio, nouacla ξυράφιον, ouis πρόβατον, pinna, palus τὸ ἕλος, palea ἄχυρον, pistrilla ἀρτοκόπιον, papula ψυδράκιον, polenta ἄλφιτα, planta, pituita φλέγμα, palpebra βλέφαρον, res, restis, rosa, ruta πήγανον, sagitta, sponda ἐνήλατον, senectus, terebra τρύπανον, taberna, unda νᾶμα, uiriola κλανίον, uilla ἐποίκιον, uitta, ueruella τὸ προβάτιον (et hic ueruex) {haec penis τὸ αἰδοῖον: Sallustius manu pene bona patriae lacerauerant }.
2Aristoteles, Historia animalium, 9, IX 40; 110 (auctor 384BC-322BC)
Πολέμιον δέ πρόβατον ταῖς μελίτταις, καί οἱ σφῆκες, ὥσπερ εἴρηται καί πρότερον· θηρεύουσι δέ τούτους καί οἱ μελιττουργοί, λοπάδα τιθέντες καί κρέας εἰς αὐτήν ἐμβάλλοντες· ὅταν δέ πολλοί ἐμπίπτωσιν, ἐπί τό πῦρ πωμάσαντες ἐπιτιθέασιν.
3Augustinus Hipponensis, Locutiones in Heptateuchum, 34, 0508 (auctor 354-430)
Cum dixerit, in quibus, dixit etiam, in eis, more usitatissimo: sed manducabunt illas, quaeritur quas, et intelligitur carnes; hoc enim sequitur, Et manducabunt carnes hac nocte assatas igni; quod habent latini codices, qui manducabunt carnem, graeci autem habent κρέας, id est carnem, sed genere neutro; ideo in graeco est, in domibus, in quibus manducabunt illa in eis.
4Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, p7, 10; 3
ἄρτον ἐπιθυμιῶν οὐκ ἔφαγον, καὶ κρέας καὶ οἶνος οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου, καὶ ἄλειμμα οὐκ ἠλειψάμην ἕως πληρώσεως τριῶν ἑβδομάδων ἡμερῶν.
5Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Gen, 9; 4
πλὴν κρέας ἐν αἵματι ψυχῆς οὐ φάγεσθε·
6Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ex, 22; 30
καὶ ἄνδρες ἅγιοι ἔσεσθέ μοι. καὶ κρέας θηριάλωτον οὐκ ἔδεσθε, τῷ κυνὶ ἀπορρίψατε αὐτό.
7Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 1Rg, 2; 13
καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ ἱερέως παρὰ τοῦ λαοῦ, παντὸς τοῦ θύοντος· καὶ ἤρχετο τὸ παιδάριον τοῦ ἱερέως, ὡς ἂν ἡψήθη τὸ κρέας, καὶ κρεάγρα τριόδους ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ,
8Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 1Rg, 2; 15
καὶ πρὶν θυμιαθῆναι τὸ στέαρ ἤρχετο τὸ παιδάριον τοῦ ἱερέως καὶ ἔλεγεν τῷ ἀνδρὶ τῷ θύοντι Δὸς κρέας ὀπτῆσαι τῷ ἱερεῖ, καὶ οὐ μὴ λάβω παρὰ σοῦ ἑφθὸν ἐκ τοῦ λέβητος.
9Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Iob, 10; 11
δέρμα καὶ κρέας με ἐνέδυσας, ὀστέοις δὲ καὶ νεύροις με ἐνεῖρας.
10Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Is, 44; 16
οὗ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ κατέκαυσαν ἐν πυρὶ καὶ καύσαντες ἔπεψαν ἄρτους ἐπ’ αὐτῶν· καὶ ἐπ’ αὐτοῦ κρέας ὀπτήσας ἔφαγεν καὶ ἐνεπλήσθη· καὶ θερμανθεὶς εἶπεν Ἡδύ μοι ὅτι ἐθερμάνθην καὶ εἶδον πῦρ.
11Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Is, 44; 19
καὶ οὐκ ἐλογίσατο τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ οὐδὲ ἀνελογίσατο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐδὲ ἔγνω τῇ φρονήσει ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτοῦ κατέκαυσεν ἐν πυρὶ καὶ ἔπεψεν ἐπὶ τῶν ἀνθράκων αὐτοῦ ἄρτους καὶ ὀπτήσας κρέας ἔφαγεν καὶ τὸ λοιπὸν αὐτοῦ εἰς βδέλυγμα ἐποίησεν καὶ προσκυνοῦσιν αὐτῷ.
12Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Is, 66; 17
οἱ ἁγνιζόμενοι καὶ καθαριζόμενοι εἰς τοὺς κήπους καὶ ἐν τοῖς προθύροις ἔσθοντες κρέας ὕειον καὶ τὰ βδελύγματα καὶ τὸν νῦν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀναλωθήσονται, εἶπεν κύριος,
13Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ier, 37; 16
διὰ τοῦτο πάντες οἱ ἔσθοντές σε βρωθήσονται, καὶ πάντες οἱ ἐχθροί σου, κρέας αὐτῶν πᾶν ἔδονται· ἐπὶ πλῆθος ἀδικιῶν σου ἐπληθύνθησαν αἱ ἁμαρτίαι σου, ἐποίησαν ταῦτά σοι· καὶ ἔσονται οἱ διαφοροῦντές σε εἰς διαφόρημα, καὶ πάντας τοὺς προνομεύοντάς σε δώσω εἰς προνομήν.
14Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ez, 4; 14
καὶ εἶπα Μηδαμῶς, κύριε θεὲ τοῦ Ισραηλ· ἰδοὺ ἡ ψυχή μου οὐ μεμίανται ἐν ἀκαθαρσίᾳ, καὶ θνησιμαῖον καὶ θηριάλωτον οὐ βέβρωκα ἀπὸ γενέσεώς μου ἕως τοῦ νῦν, οὐδὲ εἰσελήλυθεν εἰς τὸ στόμα μου πᾶν κρέας ἕωλον.
15Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Dan, 10; 3
ἄρτον ἐπιθυμιῶν οὐκ ἔφαγον, καὶ κρέας καὶ οἶνος οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου, ἔλαιον οὐκ ἠλειψάμην ἕως τοῦ συντελέσαι με τὰς τρεῖς ἑβδομάδας τῶν ἡμερῶν.
16Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Agg, 2; 12
Ἐὰν λάβῃ ἄνθρωπος κρέας ἅγιον ἐν τῷ ἄκρῳ τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ ἅψηται τὸ ἄκρον τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἄρτου ἢ ἑψέματος ἢ οἴνου ἢ ἐλαίου ἢ παντὸς βρώματος, εἰ ἁγιασθήσεται; καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ εἶπαν Οὔ.
17Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 2Mac, 6; 18
Ελεάζαρός τις τῶν πρωτευόντων γραμματέων, ἀνὴρ ἤδη προβεβηκὼς τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν πρόσοψιν τοῦ προσώπου κάλλιστος, ἀναχανὼν ἠναγκάζετο φαγεῖν ὕειον κρέας.
18Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1958; 1 (opus 1508)
Plutarchus septimo libro τῶν Συμποσιακῶν hunc senarium veluti proverbialem citat: Δελφοῖσι θύσας αὐτός ὀψωνεῖ κρέας, id est Carne ipse Delphis immolata vescitur.
19Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2198; 4 (opus 1508)
Eam quidem iambico carmine Gabrias quidam utcunque complexus est hoc pacto: Υέρων γε ποταμοῦ πλησίον κύων κρέας Κύψας ἑαυτόν ἄλλον εἰς ὕδωρ βλέπει.
20Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2198; 5 (opus 1508)
Φανών δέ λοιπόν τοῦ κάτω λαβεῖν κρέας Ἀπεστερεῖτο καί τοῦ, οὗπερ ἐκράτει, id est Iuxta fluentem deferens carnes canis, Dum pronat os, in amne conspicit alteras Et hians deorsum, ut easce carnes prenderet, Amisit has quoque, quas tenebat antea.
21Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2250; 1 (opus 1508)
Οὐδείς δυσώνης χρηστόν ὀψωνεῖ κρέας, id est Difficilis emptor haud bona emit obsonia.
22Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 4, 3237; 1 (opus 1508)
Σό εὔωνον κρέας οἱ κύνες ἐσθίουσιν, id est Parvo emptas carnes canes edunt.
23Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 9; 1 (auctor c.350)
φαγεῖν manducare ἐπιμήνια cibaria τροφεῖα alimenta ἀκράτισμα iantaculum ἄριστον prandium δεῖπνον cena ἄρτος panis σιλίγνιον καθαρόν siligium candidum κιβάριον cibarium ψῖχες micae ἄλευρον farina ἄλφιτα pulenta ῥόφημα sorbitium ἠρτυμένον conditum ζωμός ius ζύμη fermentum κρέας carne ὠμόν crudum ἑφθόν coctum ὀπτόν assum ὑπογάστριον abdomen ὑπόπλευρον ἀκρώμιον armum ψιλόπλευρον ὀφλάριν ofella ἡμικεφάλιον semicipium κωλεός colyphium κοπάδια copadia σκελίς perna ὀνύχιν ungella χορδή corda κοιλίδιν ventricellus μήτρα vulva οὖθαρ sumen ἀλλάντια lucanicla φυσκία botellus περιφορά mattia ἐγκέφαλος cerebellus τυρός caseum ἐλαῖαι olivae ᾠά ova βολβοί bulbi κοχλιοί cochliae ἔλαιον oleum γάρος liquamen ὄξος acetum ἅλας sale γάλα lacte μέλι mel ὀπός lasar σίλφιον lasaris radicem
24Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 12; 1 (auctor c.350)
κρέας caro χοίρειον porcina δελφάκειον porcellina αἴγειον caprina ἐρίφειον aedina προβάτειον vervecina ἄρνειον agnina βόειον bubula μόσχειον vitellina συάγρειον apruna ἐλάφειον cervina λάγειον leporina χήνειον anserina
25Dositheus, Hermeneumata Leidensia, III, 2; 92 (auctor c.350)
Κρέας κύων ἁρπάσας ποταμὸν διέβαινεν καὶ θεασάμενος τοῦ κρέως τὴν σκιὰν ὑπώπτευσεν μείζονα εἶναι ἧς ἔφερεν˙ καὶ ὡς αἰρεῖ, ἀπέβαλεν, ἣν ἐκράτει.
26Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 169, l. 11 (auctor c.362)
ἧπαρ ἦμαρ ἔαρ ὕδωρ κρέας δέπας κέρας τέρας ne apud ipsos quidem Graecos rationem declinationis certam tenere potuerunt.
27Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 459, l. 5 (auctor c.362)
haec caro τὸ κρέας.
28Hesiodus, Opera et dies, 571; 4 (auctor fl.c.700BC)
ἦμος δὲ σκόλυμός τ' ἀνθεῖ καὶ ἠχέτα τέττιξ δενδρέῳ ἐφεζόμενος λιγυρὴν καταχεύετ' ἀοιδὴν πυκνὸν ὑπὸ πτερύγων, θέρεος καματώδεος ὥρῃ, τῆμος πιόταταί τ' αἶγες καὶ οἶνος ἄριστος, μαχλόταται δὲ γυναῖκες, ἀφαυρότατοι δέ τοι ἄνδρες εἰσίν, ἐπεὶ κεφαλὴν καὶ γούνατα Σείριος ἄζει, αὐαλέος δέ τε χρὼς ὑπὸ καύματος· ἀλλὰ τότ' ἤδη εἴη πετραίη τε σκιὴ καὶ βίβλινος οἶνος, μάζα τ' ἀμολγαίη γάλα τ' αἰγῶν σβεννυμενάων, καὶ βοὸς ὑλοφάγοιο κρέας μή πω τετοκυίης πρωτογόνων τ' ἐρίφων· ἐπὶ δ' αἴθοπα πινέμεν οἶνον, ἐν σκιῇ ἑζόμενον, κεκορημένον ἦτορ ἐδωδῆς, ἀντίον ἀκραέος Ζεφύρου τρέψαντα πρόσωπα, κρήνης τ' αἰενάου καὶ ἀπορρύτου, ἥτ' ἀθόλωτος, τρὶς ὕδατος προχέειν, τὸ δὲ τέτρατον ἱέμεν οἴνου.
29Hieronymus Stridonensis Auctores incerti, Graeca fragmenta libri nominum Hebraicorum, 23, 1160A (auctor 340-420)
Τὸ κρέας, τὸ κρέα.
30Homerus, Odyssea, 8, 469; 3 (auctor fl.700BC)
δή τότε κήρυκα προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς, νώτου ἀποπροταμών, ἐπί δέ πλεῖον ἐλέλειπτο, ἀργιόδοντος ὑός, θαλερή δ' ἦν ἀμφίς ἀλοιφή· " κῆρυξ, τῆ δή, τοῦτο πόρε κρέας, ὄφρα φάγῃσιν, Δημοδόκῳ· καί μιν προσπτύξομαι ἀχνύμενός περ· πᾶσι γάρ ἀνθρώποισιν ἐπιχθονίοισιν ἀοιδοί τιμῆς ἔμμοροί εἰσι καί αἰδοῦς, οὕνεκ' ἄρα σφέας οἴμας μοῦσ' ἐδίδαξε, φίλησε δέ φῦλον ἀοιδῶν.
31Homerus, Odyssea, 16, 434; 3 (auctor fl.700BC)
ὧδε γάρ ἐξερέω, καί μήν τετελεσμένον ἔσται· αἶψά οἱ αἷμα κελαινόν ἐρωήσει περί δουρί ἡμετέρῳ, ἐπεί ἦ καί ἐμέ πτολίπορθος Ὀδυσσεύς πολλάκι γούνασιν οἷσιν ἐφεσσάμενος κρέας ὀπτόν ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν, ἐπέσχε τε οἶνον ἐρυθρόν.
32Homerus, Odyssea, 17, 336; 3 (auctor fl.700BC)
Τηλέμαχος δ' ἐπί οἷ καλέσας προσέειπε συβώτην, ἄρτον τ' οὖλον ἑλών περικαλλέος ἐκ κανέοιο καί κρέας, ὥς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον ἀμφιβαλόντι· " δός τῷ ξείνῳ ταῦτα φέρων αὐτόν τε κέλευε αἰτίζειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον μνηστῆρας· αἰδώς δ' οὐκ ἀγαθή κεχρημένῳ ἀνδρί παρεῖναι.
33Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 82, 0709A (auctor 565-636)
20. Carnes dictae, quia charae sunt, sive a creando, unde et a Graecis κρέας vocatur.
34Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 20, 2, 20; 49 (auctor 565-636)
Carnes dictae quia caro sunt; sive a creando, unde et a Graecis κρέας vocantur.
35Markos monachos, Florilegium et opuscula, Sermo A, 4; 6 (auctor fl.1260)
Περὶ τῶν τετραδοπαρασκευῶν ἐν τῇ ἑβδομάδι τῆς πρὸ ἀποκρέου καὶ τυρινῆς Ταῦτα οὖν τὰ τετραδοπαράσκευα ὁμοίως καὶ τὰς δευτέρας ἐσθιέτω πᾶς ἀκωλύτως ἔλαιον καὶ ἰχθύας, οὕτως γὰρ ὥρισαν οἱ θεῖοι πατέρες καταλύειν – οὐχὶ δὲ τυρὸν ἢ κρέας – εἰ μὴ τὴν ἑβδομάδα τῆς διακινησίμου – ὡσαύτως καὶ τῆς τυροφάγου διά τινας αἱρέσεις – πλὴν καὶ ἐν αὐτῇ τοῖς νηστεύουσιν ἕως ἐνάτης, τοῖς δὲ μὴ προαιρουμένοις ποιῆσαι ἐνάτην, λυέτωσαν μόνον ἰχθύας καὶ ἔλαιον.