'κρούω' - search in All Authors, Showing 1 to 2 of 2 hits

1Biblia, Novum testamentum graece, Apoc, 3; 20
ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ’ ἐμοῦ.
2Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 676; 12 (opus 1508)
Cyclops apud Euripidem in eiusdem nominis tragoedia Iovis tonitruum contemnens loquitur hoc pacto: Εἷτ’ ἐκπιών γάλακτος ἀμφορέα, πέπλον Κρούω, Διός βρονταῖσιν εἰς ἔριν κτυπῶν, id est Ubi lactis epotavero amphoram, peplum Quatio, Iovis ex pari tonitribus obstrepens.