'κόγχη' - search in All Authors, Showing 1 to 5 of 5 hits

1Dionysius Exiguus Incertus, De inventione capitis Ioannis Baptistae, 67, 0440C (auctor c.470–c.544)
Εὑρήσεις δὲ καὶ ἀστέρα τὸν τόπον ὑποδεικνῦντά σοι· ὃς καὶ παρευθὺ ἀνέστην, καὶ ἅμα καὶ ὁ ἀστὴρ προηγεῖτό μου τῆς ὁδοῦ, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω τοῦ τόπου, ἔνθα τὸ σπήλαιον ἦν, ἐν ᾧ κογχὴ ἐτύγχανε προσεχὴς, ἐκεῖσε τῆς κεφαλῆς κατωρυγμένης.
2Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 24; 1 (auctor c.350)
ἄργυρος argentum σκεύη τορευτά vascella tornata ξύστρα strigilis γεγλυμμένα caelata σκύφος sciphus μαζονόμος lanx πινάκιον catillum τρούβλιον parapsis ὀξύβαφον acitabulum κοχλιῶρυξ ligula / linguella κάτοπτρον speculum κόγχη concha ἠθμός colum λιβανωτρίς turibulum ἀρυτεγχύτης arutaena ἀκρατοφόρον mericulum
3Dositheus, Hermeneumata Leidensia, III, 6; 39 (auctor c.350)
κόγχη.
4Pelagonius, Ars veterinaria, fragm., 30; 2 (auctor fl.c.375)
Νοσσιὰν χελιδόνος χαθελών, οὕτω μέντοι ὥστε μηδὲν ἐκεῖθεν ἀπολέσθαι, λαβὲ δὲ τὴν αὐτὴν νοσσιὰν ἢ ἐν κόλπῳ ἢ ἐν στρώματι βάλε ἢ ἐν κόγχῃ ἢ ὅπου βούλει καὶ ἐπιβαλὼν ὕδωρ τάραξον καὶ ἀναμίξας ἔασον ἄχρις οὗ διεθισθῇ καὶ μετὰ τὸ καταστῆναι δίδου διψῶντι τῷ ζῴῳ πιεῖν ἢ διὰ κέρατος ἐγχυμάτιζε καὶ παρευθὺ θεραπεύσεις.
5Vesalius Andreas, De humani corporis fabrica liber primus, 1, XXXIX; 306 (auctor 1514-1564)
Ξ 1, 2, 3 Patella, μυλή, ἐπιμυλίς, μυλακρύς, κόγχη, κόγχος, ἐπιγονατίς.