'κόρη' - search in All Authors, Showing 1 to 28 of 28 hits

1Aristoteles, De anima, 2, II 1; 29 (auctor 384BC-322BC)
Ὡς μέν οὖν ἡ τμῆσις καί ἡ ὅρασις, οὕτω καί ἡ ἐγρήγορσις ἐντελέχεια, ὡς δ’ ἡ ὄψις καί ἡ δύναμις τοῦ ὀργάνου, ἡ ψυχή· τό δέ σῶμα τό δυνάμει ὄν· ἀλλ’ ὥσπερ ὁ ὀφθαλμός ἡ κόρη καί ἡ ὄψις, κἀκεῖ ἡ ψυχή καί τό σῶμα τό ζῷον.
2Aristoteles, De anima, 2, II 8; 24 (auctor 384BC-322BC)
Ὅταν δέ τοῦτο συμβῇ, οὐκ ἀκούει· οὐδ’ ἂν ἡ μῆνιγξ κάμῃ, ὥσπερ τό ἐπί τῇ κόρῃ δέρμα ὅταν κάμῃ.
3Aristoteles, De anima, 3, III 1; 5 (auctor 384BC-322BC)
Τῶν δέ ἁπλῶν ἐκ δύο τούτων αἰσθητήρια μόνον ἐστίν, ἐξ ἀέρος καί ὕδατος· ἡ μέν γάρ κόρη ὕδατος, ἡ δ’ ἀκοή ἀέρος, ἡ δ’ ὄσφρησις θατέρου τούτων.
4Aristoteles, De generatione animalium, 5, 1; 54 (auctor 384BC-322BC)
Οὐ μόνον δὲ τὰ εἰρημένα αἴτια τοῦ ἀμβλὺ ἢ ὀξὺ ὁρᾶν ἀλλὰ καὶ ἡ τοῦ δέρματος φύσις τοῦ ἐπὶ τῇ κόρῃ καλουμένῃ· δεῖ γὰρ αὐτὸ διαφανὲς εἶναι, τοιοῦτον δ' ἀναγκαῖον εἶναι τὸ λεπτὸν καὶ λευκὸν καὶ ὁμαλόν-λεπτὸν μὲν ὅπως ἡ θύραθεν εὐθυπορῇ κίνησις, ὁμαλὸν δ' ὅπως μὴ ἐπισκιάζῃ ῥυτιδούμενον (καὶ γὰρ διὰ τοῦθ' οἱ γέροντες οὐκ ὀξὺ ὁρῶσιν· ὥσπερ γὰρ καὶ τὸ ἄλλο δέρμα καὶ τὸ τοῦ ὄμματος ῥυτιδοῦταί τε καὶ παχύτερον γίγνεται γηράσκουσιν), λευκὸν δὲ διὰ τὸ τὸ μέλαν μὴ εἶναι διαφανές· αὐτὸ γὰρ τοῦτ' ἔστι τὸ μέλαν, τὸ μὴ διαφαινόμενον.
5Aristoteles, De generatione animalium, 5, 1; 65 (auctor 384BC-322BC)
ὥστ' εἴ τι τῶν ζῴων ἔχει μὲν προβολὴν τοῦ ὄμματος πολλήν, τὸ δ' ἐν τῇ κόρῃ ὑγρὸν μὴ καθαρὸν μηδὲ σύμμετρον τῇ κινήσει τῇ θύραθεν μηδὲ τὸ ἐπιπολῆς δέρμα λεπτόν, τοῦτο περὶ μὲν τὰς διαφορὰς οὐκ ἀκριβώσει τῶν χρωμάτων, πόρρωθεν δ' ἔσται ὁρατικὸν [ὥσπερ εἰ καὶ ἐγγύθεν] μᾶλλον τῶν τὸ μὲν ὑγρὸν καθαρὸν ἐχόντων καὶ τὸ σκέπασμα αὐτοῦ, μὴ ἐχόντων δ' ἐπισκύνιον πρὸ τῶν ὀμμάτων μηθέν.
6Aristoteles, De partibus animalium, 2, 8, 2; 2 (auctor 384BC-322BC)
Δῆλον δὲ καὶ κατὰ τὸν λόγον· τὸ γὰρ ζῷον ὁριζόμεθα τῷ ἔχειν αἴσθησιν, πρῶτον δὲ τὴν πρώτην· αὕτη δ´ ἐστὶν ἁφή, ταύτης δ´ αἰσθητήριον τὸ τοιοῦτον μόριόν ἐστιν, ἤτοι τὸ πρῶτον, ὥσπερ ἡ κόρη τῆς ὄψεως, ἢ τὸ δι´ οὗ συνειλημμένον, ὥσπερ ἂν εἴ τις προσλάβοι τῇ κόρῃ τὸ διαφανὲς πᾶν.
7Aristoteles, De sensu et sensibilibus, 1; 39 (auctor 384BC-322BC)
Ἀλλ’ εὐφυλακτότερον καὶ εὐπιλητότερον τὸ ὕδωρ τοῦ ἀέρος· διόπερ ἡ κόρη καὶ τὸ ὄμμα ὕδατός ἐστιν.
8Aristoteles, Historia animalium, 1, I 9; 6 (auctor 384BC-322BC)
Τό δ’ ἐντός τοῦ ὀφθαλμοῦ, τό μέν ὑγρόν, ᾧ βλέπει, κόρη, τό δέ περί τοῦτο μέλαν, τό δ’ ἐκτός τούτου λευκόν.
9Aristoteles, Problemata, 31; 41 (auctor 384BC-322BC)
Διὰ τί τὸ γυμνάζεσθαι ἀσύμφορον πρὸς ὀξυωπίαν; ἢ ὅτι ξηρὸν ποιεῖ τὸ ὄμμα ἡ γυμνασία, ὥσπερ καὶ τὸ ἄλλο σῶμα; ἡ δὲ ξηρότης σκληρύνει τὸ δέρμα πᾶν, ὥστε καὶ τὸ ἐπὶ τῇ κόρῃ.
10Constantinus I, Conciones, 8, 0430B (auctor c.272–337)
ἐπεὶ δὲ κοσμικῶ σώματι πλησιάζειν, ἔν τε γῇ χρονίζειν ἔμελλε, τῆς χρείας τοῦτο ἀπαιτούσης, νόθην τινὰ γένεσιν ἑαυτοῦ ἐμηχανήσατο· χωρίς γάρ τοι γάμων, σύλληψις· καὶ ἁλνῆς παρθενίας εἰλείθυια· καὶ Θεοῦ μήτηρ κόρη.
11Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1630; 1 (opus 1508)
Σίκτει κόρη, ὅταν κακῶς ἀνδρί παρείη, id est Parit puella, cum male etiam adfuerit viro.
12Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 1; 1 (auctor c.350)
θεῶν ὀνόματα deorum nomina θεοὶ ἵλεοι dii propitii οὐράνιοι caelestes ἐπίγειοι terrestres θαλάσσιοι marini θεοὶ καταχθόνιοι dei inferni Δαίμονες Daemones Σκιά Vmbra Κρόνος Saturnus Ζεύς Iovis Ζεύς βροντῶν Iovis tonans Ζεύς ἀστράπτων Iovis coruscans Ζεύς κεραύνιος Iovis fulminans Ζεύς μέγιστος Iovis maximus Ζεύς κτήσιος Iovis peculiarius Πύλαιος Ianus geminus Ὀρθώσιος Stator Στρόφιος Vulturnus Ποσειδῶν Neptunus Ἥλιος Sol Χάρων Orcus Πλούτων Ditis Pater Σέραπις Serapis Διόνυσος Liber Pater Ἀπόλλων Apollo Ἀσκληπιός Aesculapius Ἡρακλῆς Hercules Ἡρμῆς Mercurius Πάν Silvanus Διόσκοροι Castores Πρίαπος Priapus Ἄρης Mars Βαίτυλος Abaddir Ἔρως Cupido Καρποφόρος Frugifer Ἐφιάλτης Incubus Αἰών Aeternus Δαίμων Genius Σιληνός Nysigena θεάων ὀνόματα dearum nomina Ῥέα Opis Ἥρα Iuno Ἀθηνᾶ Minerva Ἀφροδίτη Venus Γῆ Terra Τύχη Fortuna Ἄρτεμις Diana Σελήνη Luna Δημήτρα Ceres Λητώ Latona Ἶσις Isis Κόρη Proserpina Μοῦσαι Musae Ἑκάτη Trivia Μνήμη Memoria Ἠώς Aurora Νίκη Victoria Χάριτες Gratiae Μοῖραι Fata Ἐρινύες Furiae Ἀνθοφόρος Flora Ἐλπίς Spes Ἐνυώ Bellona Ἑστία Vesta Εὐσέβεια Pietas Εὐτυχία Felicitas Ὁμόνοια Concordia Ὑγεία Salus Ἡμέρα Dies Δι’ ἡμέρας Interdies Νύξ Nox Χθών Tellus Εἰλήθυια Nixa Ἀνδρεία Virtus Περσεφόνη Proserpina Μήτηρ θεῶν Mater deum Ἀμφιτρίτη Salacia Δικαιοσύνη Iustitia Νηρείδες Nereidae Πραξιδίκη Laverna Λευκοθέα Mater Matuta Πολυστέφανος Feronia Πίστις Fides Ἀξία Dignitas Πρόνοια Providentia Ἠώς Aurora Ἥβη Iuventas Μαῖα Maia Σωφροσύνη Pudicitia Ἐντροπή Reverentia Χαρά Gaudium Φήμη Fama
13Gregorius I, Dialogi, 77, 0202B (auctor 540-604)
Ἤρξατο οὖν ἡ κόρη τοσαύτῃ δονήσει τοῦ σώματος συντρίβεσθαι, καί τοσαύταις ὑλακτεῖν φωναῖς, ὥστε πᾶσι φανερὸν γενέσθαι ὑπὸ πλήθους δαιμόνων αὐτὴν βασανίζεσθαι.
14Gregorius I, Dialogi, 77, 0271B (auctor 540-604)
Ἔλεγε γὰρ, ὅτι ἐν τῇ πόλει Σπολήτης κόρη τις λοιπὸν παρθένος τοῦ γάμου ἡλικίαν ἤδη φθάσασα, θυγάτηρ ὑπῆρχέ τινι τῶν ἐκεῖσε πρωτευόντων.
15Gregorius I, Dialogi, 77, 0279A (auctor 540-604)
Κόρη γάρ τις παραλυτικὴ τῇ αὐτοῦ ἐκκλησίᾳ παραμένουσα, ταῖς χερσὶν ἕρπουσα, λελυμένων τῶν νεφρῶν αὐτῆς ὄντων, τὸ σῶμα ἐπὶ τῆς γῆς ἔσυρε.
16Gregorius I, Dialogi, 77, 0339B (auctor 540-604)
Ἔλεγε γὰρ, ὅτι ἐν τοῖς τῶν Γότθων καιροῖς, Γάλλα τίς εὐγενεστάτη κόρη ταύτης τῆς πόλεως, θυγάτηρ ὑπάρχουσα Συμμάχου τοῦ ὑπάτου καὶ πατρικίου, ἐν τῷ τῆς νεότητος αὐτῆς χρόνῳ, ἀνδρὶ, παραδοθεῖσα, ἕνα καὶ μόνον ἐνιαυτὸν συζήσασα, τούτου τελευτήσαντος χήρα γέγονε.
17Gregorius I, Dialogi, 77, 0347C (auctor 540-604)
Παρὰ δὲ τῆς μακαρίας ἀειπαρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας ἐρωτηθεῖσα ἐὰν θέλῃ ἅμα αὐταῖς εἶναι, καὶ εἰς τὸ ὀψίκιον αὐτῆς ζῆσαι, ἀπεκρίθη ὴ κόρη λέγουσα· Θέλω.
18Gregorius I, Dialogi, 77, 0347D (auctor 540-604)
Ταῦτα οὗν ἡ κόρη θεασαμένη ἐκ πάντων τῶν ἐθῶν αὐτῆς ἠλλάγη, καὶ πᾶσαν ἀφ' ἑαυτῆς παιδικήν ἐλαφρότητα συντόνῳ δυνάμει παρέπηρεν.
19Macrobius Theodosius, Iohannis (Scoti) defloratio de Macrobio, p. 613, l. 19 (auctor c.420)
ἔχομεν ἔχουσι, πέμπομεν πέμπουσι, λαλήσομεν λαλήσουσι· ο enim littera, cum apud illos naturaliter corripitur, adiecta υ producitur, ut in nominibus κόρη κόρος, κούρη κοῦρος, Ὄλυμπος Οὔλυμπος, eademque retracta corripitur, βούλεται βόλεται, τετράπους τέτραπος.
20Paulinus Nolanus, Epistolae, 61, 0371C (auctor c.354–431)
Quod autem nycticorax scriptum est, nycticoram esse verius asserebat; idque probabili ratione videbatur ostendere; cum illam avem hoc loco positam diceret, quam appellamus noctuam, quia secreto noctibus cantus exerceat et volatus; et obscuritate tenebrarum, qua fere cuncta caligant animalia, luminetur: unde nycticora aptius quam nycticorax dicitur: quia nycticorax, nocturnus corvus interpretatio est; nycticora autem, nocte videns; eo quod pupilla oculi κόρη a Graecis vocetur.
21Plato, Leges, 1e, 785; 3 (auctor c.425BC-347BC)
κόρῳ καὶ κόρῃ παραγεγράφθω δ' ἐν τοίχῳ λελευκωμένῳ ἐν πάσῃ φρατρίᾳ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀρχόντων τῶν ἐπὶ τοῖς ἔτεσιν ἀριθμουμένων· τῆς δὲ φρατρίας ἀεὶ τοὺς ζῶντας μὲν γεγράφθαι πλησίον, τοὺς δ' ὑπεκχωροῦντας τοῦ βίου ἐξαλείφειν.
22Plato, Leges, 1e, 785; 4 (auctor c.425BC-347BC)
γάμου δὲ ὅρον εἶναι κόρῃ μὲν ἀπὸ ἑκκαίδεκα ἐτῶν εἰς εἴκοσι, τὸν μακρότατον χρόνον ἀφωρισμένον, κόρῳ δὲ ἀπὸ τριάκοντα μέχρι τῶν πέντε καὶ τριάκοντα· εἰς δὲ ἀρχὰς γυναικὶ μὲν τετταράκοντα, ἀνδρὶ δὲ τριάκοντα ἔτη· πρὸς πόλεμον δὲ ἀνδρὶ μὲν εἴκοσι μέχρι τῶν ἑξήκοντα ἐτῶν· γυναικὶ δέ, ἣν ἂν δοκῇ χρείαν δεῖν χρῆσθαι πρὸς τὰ πολεμικά, ἐπειδὰν παῖδας γεννήσῃ, τὸ δυνατὸν καὶ πρέπον ἑκάσταις προστάττειν μέχρι τῶν πεντήκοντα ἐτῶν.
23Plato, Leges, 1f, 796; 3 (auctor c.425BC-347BC)
ἡ δὲ αὖ που παρ' ἡμῖν κόρη καὶ δέσποινα, εὐφρανθεῖσα τῇ τῆς χορείας παιδιᾷ, κεναῖς χερσὶν οὐκ ᾠήθη δεῖν ἀθύρειν, πανοπλίᾳ δὲ παντελεῖ κοσμηθεῖσα, οὕτω τὴν ὄρχησιν διαπεραίνειν· ἃ δὴ πάντως μιμεῖσθαι πρέπον ἂν εἴη κόρους τε ἅμα καὶ κόρας, τὴν τῆς θεοῦ χάριν τιμῶντας, πολέμου τ' ἐν χρείᾳ καὶ ἑορτῶν ἕνεκα.
24Plotinus, Enneades, 4, 5, 3; 12 (auctor c.205-270)
Μέρος δὴ δεῖ τοῦ ὁρατοῦ καθ᾽ ἕκαστον μόριον τυποῦσθαι· ὥστε καὶ τὸ συναφὲς τῇ ὄψει μόριον τοσοῦτον, ὅσον καὶ ἡ κόρη τὸ καθ᾽ αὑτὸ μόριον τοῦ ὁρατοῦ δέχοιτο ἄν.
25Plotinus, Enneades, 4, 6, 1; 8 (auctor c.205-270)
Ὅλως δέ, ὥσπερ λέγεται, ὡς οὐκ ἔστιν ἐπιθέντα τῇ κόρῃ τὸ ὁρατὸν θεάσασθαι, ἀποστήσαντα δὲ δεῖ οὕτως ὁρᾶν, τοῦτο χρὴ καὶ πολὺ μᾶλλον ἐπὶ τὴν ψυχὴν μεταφέρειν.
26Servius, In Vergilii Aeneide comentarii, 3, 111; 7 (auctor fl.c.400)
aerea autem cymbala Corybantibus, Iasionis filiis, quibus vagitum Iovis celaverunt: quos quidam Corybantes dictos ideo tradunt, ἀπὸ τῆς Κόρης ; Corybas enim Proserpina, quae Κόρη dicitur Graece, sine patre natus.
27Vossius Gerardus Iohannes, De Arte Grammatica Libri Septem., 1a, 42; 18 (auctor 1577-1649)
Κόρη eadem ac Libera.
28Vossius Gerardus Iohannes, De Arte Grammatica Libri Septem., 1b, 1; 18 (auctor 1577-1649)
[Index lib. 3-4] A. 133. 21. Ιρ'ράδιος patronymicum Aeolicum, [Index lib. 3-4] II. XXVIII. 377. Καπποφόρει , et Κοππατίαι equi differunt, [Index lib. 1-2] I. XXXII. 117. Κεραία quid Euangelistae Matthaeo, [Index lib. 1-2] I. XXXI. 114. Κόππα , hoc est, Cophe, prout veteres Syri nominabant, eiusdem est potestatis, ac Latinorum Q, [Index lib. 1-2] I. XXXII. 117. an veteres sic pro Κάππα dixerint, I. XXXII. 17. Κόρη eadem ac Libera, soror Bacchi, [Index lib. 3-4] I. XLII. 191. Κουροπαλάτης unde conflatum, [Index lib. 3-4] I. X. 37. Μάκροκολλα , [Index lib. 1-2] I. XXXVII. 130. Μεγάιρειν βιότου , [Index lib. 7] XXXII. 115. Μελικέρτης Simonide cognomentum, [Index lib. 1-2] I. XXV. 94. Μεθοδικὴ Grammatice quae, et cur dicatur, [Index lib. 1-2] I. II. 12. Μεταμελεῖν , et similia, cum genit.