'λέβης' - search in All Authors, Showing 1 to 11 of 11 hits

1Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ps, 59; 10
Μωαβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου, ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.
2Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ps, 107; 10
Μωαβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου, ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν.
3Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ez, 11; 3
οἱ λέγοντες Οὐχὶ προσφάτως ᾠκοδόμηνται αἱ οἰκίαι; αὕτη ἐστὶν ὁ λέβης, ἡμεῖς δὲ τὰ κρέα.
4Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ez, 11; 7
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Τοὺς νεκροὺς ὑμῶν οὓς ἐπατάξατε ἐν μέσῳ αὐτῆς, οὗτοί εἰσιν τὰ κρέα, αὐτὴ δὲ ὁ λέβης ἐστίν, καὶ ὑμᾶς ἐξάξω ἐκ μέσου αὐτῆς.
5Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ez, 24; 6
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ὦ πόλις αἱμάτων, λέβης ἐν ᾧ ἐστιν ἰὸς ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ ἰὸς οὐκ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῆς· κατὰ μέλος αὐτῆς ἐξήνεγκεν, οὐκ ἔπεσεν ἐπ’ αὐτὴν κλῆρος.
6Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Zach, 14; 21
καὶ ἔσται πᾶς λέβης ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῷ Ιουδα ἅγιον τῷ κυρίῳ παντοκράτορι· καὶ ἥξουσιν πάντες οἱ θυσιάζοντες καὶ λήμψονται ἐξ αὐτῶν καὶ ἑψήσουσιν ἐν αὐτοῖς. καὶ οὐκ ἔσται Χαναναῖος οὐκέτι ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου παντοκράτορος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
7Herodotus, Historiae, 4, 61, 2; 2 (auctor c.484BC-425BC)
ἢν δὲ μή σφι παρῇ, ὁ λέβης, οἳ δὲ ἐς τὰς γαστέρας τῶν ἱρηίων ἐσβάλλοντες τὰ κρέα πάντα καὶ παραμίξαντες ὕδωρ ὑποκαίουσι τὰ ὀστέα· τὰ δὲ αἴθεται κάλλιστα, αἱ δὲ γαστέρες χωρέουσι εὐπετέως τὰ κρέα ἐψιλωμένα τῶν ὀστέων· καὶ οὕτω βοῦς τε ἑωυτὸν ἐξέψει καὶ τἆλλα ἱρήια ἑωυτὸ ἕκαστον.
8Homerus, Ilias, 21, 361; 2 (auctor fl.700BC)
ὡς δέ λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πυρί πολλῷ κνίσην μελδόμενος ἁπαλοτρεφέος σιάλοιο πάντοθεν ἀμβολάδην, ὑπό δέ ξύλα κάγκανα κεῖται, ὣς τοῦ καλά ῥέεθρα πυρί φλέγετο, ζέε δ' ὕδωρ· οὐδ' ἔθελε προρέειν, ἀλλ' ἴσχετο· τεῖρε δ' ἀϋτμή Ἡφαίστοιο βίηφι πολύφρονος.
9Homerus, Odyssea, 12, 234; 2 (auctor fl.700BC)
ἦ τοι ὅτ' ἐξεμέσειε, λέβης ὣς ἐν πυρί πολλῷ πᾶσ' ἀναμορμύρεσκε κυκωμένη, ὑψόσε δ' ἄχνη ἄκροισι σκοπέλοισιν ἐπ' ἀμφοτέροισιν ἔπιπτεν· ἀλλ' ὅτ' ἀναβρόξειε θαλάσσης ἁλμυρόν ὕδωρ, πᾶσ' ἔντοσθε φάνεσκε κυκωμένη, ἀμφί δέ πέτρη δεινόν ἐβεβρύχει, ὑπένερθε δέ γαῖα φάνεσκε ψάμμῳ κυανέη· τούς δέ χλωρόν δέος ᾕρει.
10Macrobius Theodosius, Saturnalia, p6, 6; 9 (auctor c.420)
Ἦ τοι ὅτ᾽ ἐξεμέσειε, λέβης ὣς ἐν πυρὶ πολλῷ, πᾶσ᾽ ἀναμορμύρεσκε κυκωμένη• ὑψόσε δ᾽ ἄχνη ἄκροισι σκοπέλοισιν ἐπ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔπιπτεν.
11Macrobius Theodosius, Saturnalia, p6, 11; 40 (auctor c.420)
Ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ κνίσῃ μελδόμενος ἁπαλοτρεφέος σιάλοιο πάντοθεν ἀμβολάδην, ὑπὸ δὲ ξύλα κάγκανα κεῖται, ὣς τοῦ καλὰ ῥέεθρα πυρὶ φλέγετο, ζέε δ᾽ ὕδωρ.