'λίτρα' - search in All Authors, Showing 1 to 2 of 2 hits

1Marcellus Empiricus, De medicamentis liber, pr1, pr4; 2 (auctor fl.395-415)
ἡ λίτρα ἔχει οὐνκίας ιβ [XII].
2Marcellus Empiricus, De medicamentis liber, pr1, pr4; 46 (auctor fl.395-415)
λίτρα μία ἔχει (οὐνκίας) ιβ.