'λειτουργία' - search in All Authors, Showing 1 to 15 of 15 hits

1Aristoteles, De partibus animalium, 2, 3, 8; 13 (auctor 384BC-322BC)
Ἡ μὲν γὰρ πρώτη φανερὰ τοῖς ζῴοις λειτουργία διὰ τοῦ στόματος οὖσα καὶ τῶν ἐν τούτῳ μορίων, ὅσων ἡ τροφὴ δεῖται διαιρέσεως.
2Aristoteles, De partibus animalium, 3, 14, 7; 12 (auctor 384BC-322BC)
Τούτων δ´ ἕκαστον πλείους ἔχει κοιλίας, οἷον πρόβατον βοῦς αἲξ ἔλαφος καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα τῶν ζῴων, ὅπως ἐπειδὴ τῆς ἐργασίας ἐλλείπει περὶ τὴν τροφὴν ἡ λειτουργία ἡ τοῦ στόματος διὰ τὴν ἔνδειαν τῶν ὀδόντων, ἡ τῶν κοιλιῶν ἑτέρα πρὸς ἑτέρας δεχομένη τὴν τροφήν, ἡ μὲν ἀκατέργαστον, ἡ δὲ κατειργασμένην μᾶλλον, ἡ δὲ πάμπαν, ἡ δὲ λείαν.
3Aristoteles, Ethica Eudemia, 7; 298 (auctor 384BC-322BC)
δόξειε δ' ἂν οὕτως ἐλαττοῦσθαι ὁ ὑπερέχων καὶ λειτουργία ἡ φιλία καὶ ἡ κοινωνία.
4Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Num, 4; 24
αὕτη ἡ λειτουργία τοῦ δήμου τοῦ Γεδσων λειτουργεῖν καὶ αἴρειν·
5Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Num, 4; 27
κατὰ στόμα Ααρων καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἔσται ἡ λειτουργία τῶν υἱῶν Γεδσων κατὰ πάσας τὰς λειτουργίας αὐτῶν καὶ κατὰ πάντα τὰ ἀρτὰ δι’ αὐτῶν· καὶ ἐπισκέψῃ αὐτοὺς ἐξ ὀνομάτων πάντα τὰ ἀρτὰ ὑπ’ αὐτῶν.
6Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Num, 4; 28
αὕτη ἡ λειτουργία τῶν υἱῶν Γεδσων ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτῶν ἐν χειρὶ Ιθαμαρ τοῦ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως.
7Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Num, 4; 33
αὕτη ἡ λειτουργία δήμου υἱῶν Μεραρι ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἐν χειρὶ Ιθαμαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως.
8Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 2Par, 31; 4
καὶ εἶπεν τῷ λαῷ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν Ιερουσαλημ δοῦναι τὴν μερίδα τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, ὅπως κατισχύσωσιν ἐν τῇ λειτουργίᾳ οἴκου κυρίου.
9Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 2Par, 35; 10
καὶ κατωρθώθη ἡ λειτουργία, καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτῶν καὶ οἱ Λευῖται ἐπὶ τὰς διαιρέσεις αὐτῶν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως.
10Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 2Par, 35; 16
καὶ κατωρθώθη καὶ ἡτοιμάσθη πᾶσα ἡ λειτουργία κυρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τοῦ ποιῆσαι τὸ φασεχ καὶ ἐνεγκεῖν τὰ ὁλοκαυτώματα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κυρίου κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως Ιωσια.
11Biblia, Novum testamentum graece, Phil, 2; 17
ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν·
12Concilia varia Dionysius Exiguus, Codex canonum ecclesiae universae, 67, 0089B (auctor c.470–c.544)
Διάκονον μὴ χειροτονεῖσθαι γυναῖκα πρὸ ἐτῶν τεσσαράκοντα, καὶ ταύτην μετὰ ἀκριβοῦς δοκιμασίας· ἡ δέ γε δεξαμένη τὴν χειροθεσίαν [χειροτονίαν], καὶ χρόνον τινὰ παραμείνασα τῇ λειτουργίᾳ, ἑαυτὴν ἐπιδῷ γάμῳ, ὑβρίσασα τὴν τοῦ Θεοῦ χάριν, ἡ τοιαύτη ἀναθεματιζέσθω μετὰ τοῦ αὐτῇ συναφθέντος.
13Gregorius I, Dialogi, 77, 0423A (auctor 540-604)
Ὁ ναύτης δὲ αὐτοῦ Βάρακος ὀνόματι, ὃς νῦν τῆς αὐτοῦ ἐκκλησίας τοῦ κλήρου χρᾶται τῇ λειτουργίᾳ, ἐκυβέρνα τὸν κάραβον ὄπισθεν τοῦ πλοίου.
14Markos monachos, Florilegium et opuscula, Sermo B, 3; 11 (auctor fl.1260)
Περὶ τῆς μεγάλης ἑβδομάδος Τὴν δὲ θείαν καὶ μεγάλην ἑβδομάδα, ὡς τοῦ κυρίου φέρουσαν τὸ σωτήριον πάθος, οὕτως δεῖ φυλάττειν ὡς οὐδεμίαν ἄλλην· μόνον λύειν διὰ τὴν λειτουργίαν καὶ τὸν κόπον τῆς ἀγρυπνίας τὸν οἶνον καὶ μόνον τὴν μεγάλην πέμπτην· τὴν δὲ μεγάλην παρασκευὴν εἰς δύναμιν πάντες βιάζονται καὶ ἄσιτοι μένωσιν, ἕως τέλος δέξηται ἡ θεία λειτουργία τοῦ μεγάλου σαββάτου.
15Markos monachos, Florilegium et opuscula, Sermo A, 3; 12 (auctor fl.1260)
Τὴν δὲ μεγάλην παρασκευὴν εἰς δύναμιν πάντες βιάζονται οἱ φιλόθεοι καὶ ἄσιτοι μένουσιν, ἕως τέλος δέξηται ἡ θεία λειτουργία τοῦ μεγάλου σαββάτου.