'λοίσθος' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Homerus, Ilias, 23, 514; 5 (auctor fl.700BC)
τόν δέ ἰδών ᾤκτειρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς, στάς δ' ἄρ' ἐν Ἀργείοις ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευε· λοῖσθος ἀνήρ ὤριστος ἐλαύνει μώνυχας ἵππους· ἀλλ' ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέθλιον ὡς ἐπιεικές δεύτερ'· ἀτάρ τά πρῶτα φερέσθω Τυδέος υἱός.