'λυμεών' - search in All Authors, Showing 1 to 3 of 3 hits

1Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 4Mac, 18; 8
οὐδὲ ἔφθειρέν με λυμεὼν ἐρημίας φθορεὺς ἐν πεδίῳ, οὐδὲ ἐλυμήνατό μου τὰ ἁγνὰ τῆς παρθενίας λυμεὼν ἀπάτης ὄφις.
2Constantinus I, Epistolae, 8, 0515B (auctor c.272–337)
εἶτα, ὦ λυμεὼν καὶ ὀλέθριε, σοὶ τοῦτό ἐστι πίστις; σὺ καθ' ὑπόθεσιν καὶ πλάσμα λαμβάνεις τὸν τὰ πλάσματα τῶν ἐθνῶν κατακρίναντα; σὺ ἐπείσακτον καλεῖς, καὶ ὥσπερ καθηκόντων ὐπηρέσην.
3Flacius Illyricus Matthias, Clavis scripturae sacrae pars prima, p1095, p1305; 15 (auctor 1520-1575)
Psalmo 44. Incuruavit se in pulverem anima nostra, adhaesit terrae venter noster.