'λύκος' - search in All Authors, Showing 1 to 65 of 65 hits

1Aristoteles, Athenaion Politeia, p2, 12, 4; 17 (auctor 384BC-322BC)
τῶν οὕνεκ' ἀλκὴν πάντοθεν ποιούμενος ὡς ἐν κυσὶν πολλῇσιν ἐστράφην λύκος.
2Aristoteles, De generatione animalium, 2, 6; 9 (auctor 384BC-322BC)
ἔτι δ' ὅσα πολυσχιδῆ τῶν τετραπόδων, οἷον κύων λέων λύκος ἀλώπηξ θώς, πάντα τυφλὰ γεννᾷ, καὶ διίσταται τὸ βλέφαρον γενομένων ὕστερον.
3Aristoteles, De generatione animalium, 4, 4; 38 (auctor 384BC-322BC)
κύων δὲ καὶ λύκος καὶ τὰ πολυσχιδῆ πάντα πολυτόκα σχεδόν, καὶ τὰ μικρὰ τῶν τοιούτων οἷον τὸ τῶν μυῶν γένος.
4Aristoteles, De generatione animalium, 4, 6; 4 (auctor 384BC-322BC)
καὶ γὰρ τούτων τὰ μὲν ἀδιάρθρωτα σχεδὸν γεννᾷ καθάπερ ἀλώπηξ ἄρκτος λέων, παραπλησίως δ' ἔνια καὶ τῶν ἄλλων· τυφλὰ δὲ πάντα σχεδόν, οἷον ταῦτά τε καὶ ἔτι κύων λύκος θώς.
5Aristoteles, Ethica Eudemia, 7; 9 (auctor 384BC-322BC)
17.218 “ καὶ γὰρ κολοιὸς παρὰ κολοιόν· ” “ ἔγνω δὲ φώρ τε φῶρα, καὶ λύκος λύκον.
6Aristoteles, Historia animalium, 1, I 1; 54 (auctor 384BC-322BC)
Ἔτι δέ ἥμερα καί ἄγρια, καί τά μέν ἀεί, οἷον ἄνθρωπος καί ὀρεύς ἀεί ἥμερα, τά δ’ ἄγρια, ὥσπερ πάρδαλις καί λύκος· τά δέ καί ἡμεροῦσθαι δύναται ταχύ, οἷον ἐλέφας.
7Aristoteles, Historia animalium, 1, I 1; 62 (auctor 384BC-322BC)
Τά μέν γάρ ἐστι πρᾶα καί δύσθυμα καί οὐκ ἐνστατικά, οἷον βοῦς, τά δέ θυμώδη καί ἐνστατικά καί ἀμαθῆ, οἷον ὗς ἄγριος, τά δέ φρόνιμα καί δειλά, οἷον ἔλαφος, δασύπους, τά δέ ἀνελεύθερα καί ἐπίβουλα, οἷον οἱ ὄφεις, τά δέ ἐλευθέρια καί ἀνδρεῖα καί εὐγενῆ, οἷον λέων, τά δέ γενναῖα καί ἄγρια καί ἐπίβουλα, οἷον λύκος· εὐγενές μέν γάρ ἐστι τό ἐξ ἀγαθοῦ γένους, γενναῖον δέ τό μή ἐξιστάμενον ἐκ τῆς αὑτοῦ φύσεως.
8Aristoteles, Historia animalium, 2, II 17; 19 (auctor 384BC-322BC)
Τά δ’ ἀμφώδοντα μίαν ἔχει κοιλίαν, οἷον ἄνθρωπος, ὗς, κύων, ἄρκτος, λέων, λύκος.
9Aristoteles, Historia animalium, 5, V 2; 7 (auctor 384BC-322BC)
Λύκος δ’ ὀχεύει καί ὀχεύεται τόν αὐτόν τρόπον ὅνπερ καί κύων.
10Aristoteles, Historia animalium, 6, VI 35; 1 (auctor 384BC-322BC)
Λύκος δέ κύει μέν καί τίκτει καθάπερ κύων τῷ χρόνῳ καί τῷ πλήθει τῶν γιγνομένων, καί τυφλά τίκτει ὥσπερ κύων· ὀχεύει δέ καί ὀχεύεται κατά μίαν ὥραν, καί τίκτει ἀρχομένου τοῦ θέρους.
11Aristoteles, Historia animalium, 6, VI 35; 7 (auctor 384BC-322BC)
Καί ὁ πανθήρ δέ τίκτει τυφλά ὥσπερ λύκος, τίκτει δέ τά πλεῖστα τέτταρα τόν ἀριθμόν.
12Aristoteles, Historia animalium, 9, IX 1; 35 (auctor 384BC-322BC)
Λύκος δ’ ὄνῳ καί ταύρῳ καί ἀλώπεκι πολέμιος· ὠμοφάγος γάρ ὢν ἐπιτίθεται τοῖς βουσί καί τοῖς ὄνοις καί τῇ ἀλώπεκι.
13Aristoteles, Historia animalium, 9, IX 24; 1 (auctor 384BC-322BC)
Κολοιῶν δ’ ἐστίν εἴδη τρία, ἓν μέν ὁ κορακίας· οὗτος ὅσον κορώνη, φοινικόρυγχος· ἄλλος ὁ λύκος καλούμενος· ἔτι δ’ ὁ μικρός, ὁ βωμολόχος.
14Aristoteles, Politica, 8; 41 (auctor 384BC-322BC)
ὥστε τὸ καλὸν ἀλλ' οὐ τὸ θηριῶδες δεῖ πρωταγωνιστεῖν· οὐδὲ γὰρ λύκος οὐδ' οὐδὲν τῶν ἄλλων θηρίων τι ἀγωνίσαιτο ἂν οὐθένα καλὸν κίνδυνον, ἀλλὰ μᾶλλον ἀνὴρ ἀγαθός, οἱ δὲ λίαν εἰς ταῦτα ἀνέντες τοὺς παῖδας, καὶ τῶν ἀναγκαίων ἀπαιδαγωγήτους ποιήσαντες, βαναύσους κατεργάζονται κατά γε τὸ ἀληθές, πρὸς ἕν τε μόνον ἔργον τῆς πολιτικῆς χρησίμους ποιήσαντες, καὶ πρὸς τοῦτο χεῖρον, ὥς φησιν ὁ λόγος, ἑτέρων.
15Augustinus Hipponensis, De civitate Dei, 41, 0574 (auctor 354-430)
Lupus enim graece λύκος dicitur, unde Lycaei nomen apparet inflexum.
16Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Gen, 49; 27
Βενιαμιν λύκος ἅρπαξ· τὸ πρωινὸν ἔδεται ἔτι καὶ εἰς τὸ ἑσπέρας διαδώσει τροφήν.
17Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Prv, 28; 15
λέων πεινῶν καὶ λύκος διψῶν ὃς τυραννεῖ πτωχὸς ὢν ἔθνους πενιχροῦ.
18Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Sir, 13; 17
τί κοινωνήσει λύκος ἀμνῷ; οὕτως ἁμαρτωλὸς πρὸς εὐσεβῆ.
19Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Is, 11; 6
καὶ συμβοσκηθήσεται λύκος μετὰ ἀρνός, καὶ πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφῳ, καὶ μοσχάριον καὶ ταῦρος καὶ λέων ἅμα βοσκηθήσονται, καὶ παιδίον μικρὸν ἄξει αὐτούς·
20Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ier, 5; 6
διὰ τοῦτο ἔπαισεν αὐτοὺς λέων ἐκ τοῦ δρυμοῦ, καὶ λύκος ἕως τῶν οἰκιῶν ὠλέθρευσεν αὐτούς, καὶ πάρδαλις ἐγρηγόρησεν ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτῶν· πάντες οἱ ἐκπορευόμενοι ἀπ’ αὐτῶν θηρευθήσονται, ὅτι ἐπλήθυναν ἀσεβείας αὐτῶν, ἴσχυσαν ἐν ταῖς ἀποστροφαῖς αὐτῶν.
21Biblia, Novum testamentum graece, Io, 10; 12
ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει – καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει
22Christianus Druthmarus, Expositio in Matthaeum, 106, 1321B (auctor fl.880)
Lupus Graece lucos, λύκος, dicitur, et habet a moribus etymologiam eo quod rapacitati sit semper deditus et cruori.
23Coelestinus I, Epistolae et decreta, 50, 0468A
Ἐλάττων γάρ ἐστιν ἡ φροντὶς πολιορκοῦντος τοῦ ἐχθροῦ, ἢ ἐντὸς τειχῶν ἐκβακχεύοντος· καὶ κουφότερον παρενοχλεῖ ὁ λύκος ἐκτὸς τῶν ποιμνίων ἀποπλανώμενος, ἤπερ ἐν αὐτῇ τῇ ἀγέλῃ τόπον ποιμένος ἐπιλαβόμενος· ἐπειδήπερ πλέον τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ἐστὶν, ὅταν ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας, τουτέστιν ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, δόρατα ἀκοντίζηται τῆς ἀσεβοῦς θρησκείας.
24Desiderius Erasmus, Adagia, praef., prol., III; 8 (opus 1508)
Exemplum prioris Res omnis est in vado, posterioris Λύκος ἔχανεν, Lupus hiat.
25Desiderius Erasmus, Adagia, praef., prol., XIII; 25 (opus 1508)
Et apud Theocritum: Ἁ αἵξ τόν κίτυσον, ὁ λύκος τήν αἷγα διώκει, id est Capra petit citysum, sequitur lupus ipse capellam.
26Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 70; 1 (opus 1508)
Ἄνθρωπος ἀνθρώπου λύκος, id est Homo homini lupus.
27Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 310; 13 (opus 1508)
Huc adscribendum illud, quod refert Suidas: Πρίν καί λύκος ὄϊν ποιμανεύσει, id est Prius etiam lupus ovem pascet, de re neutiquam verisimili.
28Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 615; 5 (opus 1508)
Videtur autem hoc adagium effictum et imitatum ad illud Graecorum Λύκος ἔχανεν, id est Corvus inhiabat.
29Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 690; 23 (opus 1508)
Simili figura dixit Galenus libro Περί φυσικῶν δυνάμεων primo velut ex adyto: Ἀπεφήνατο γάρ ὁ Λύκος οὗτος, ὥσπερ ἐξ ἀδύτου τινός χρησμόν ἀποφθεγγόμενος, περίττωμα τῆς τῶν νεφρῶν θρέσεως εἷναι τό οὖρον, id est Pronuntiabat enim Lupus iste, perinde quasi ex adyto quopiam redderet oraculum, quod superfluum est ex nutrimento renum, id esse urinam.
30Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 916; 1 (opus 1508)
Εἰς πάγας ὀ λύκος, id est In laqueos lupus.
31Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 916; 3 (opus 1508)
Etenim cum lupus animal sit insidiosissimum, applauditur ab omnibus, si quando contingat illum irretiri ac protinus acclamant omnes Εἰς πάγας ὀ λύκος.
32Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1176; 1 (opus 1508)
Λυκός περί τό φρέαρ χορεύει, id est Lupus circum puteum chorum agit.
33Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1258; 1 (opus 1508)
Λύκος ἔχανεν, id est Lupus hiat, dicebatur, si quis re multum sperata multumque appetita frustratus discederet.
34Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1258; 4 (opus 1508)
Item Lucianus in Gallo: Εἰσῄειν οὖν, μάτην λύκος χανών παρά μικρόν, id est Ingrediebar itaque, cum parum abfuisset, ut lupus hians discederem.
35Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1258; 5 (opus 1508)
Dionysius Sophista in epistola quapiam: Ἆρα μή λέληθα ἐμαυτόν εἰς παροιμίαν ἐλθών, καί γέγονα λύκος χανών διά κενῆς; id est Num insciens in proverbium incidi factusque sum lupus frustra hians ?
36Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1258; 6 (opus 1508)
Apud Athenaeum libro decimoquarto citantur haec ex Eubulo: Ἔπειγ’ ἔπειγε, μή ποθ’ ὡς λύκος χανών Καί τῶνδ’ ἁμαρτών ὕστερον συχνόν δραμῆς, id est Properato, propera, more ne lupino hians Frustratus his in posterum curras diu.
37Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1263; 1 (opus 1508)
Ἔγνω δέ φώρ τε φῶρα, καί λύκος λύκον, id est Furemque fur cognovit et lupum lupus.
38Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1678; 1 (opus 1508)
Λύκος ἀετόν φεύγει, id est Lupus aquilam fugit.
39Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1679; 1 (opus 1508)
Λύκος πρό τῆς βοῆς σπεύδει, id est Lupus ante clamorem festinat.
40Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2219; 1 (opus 1508)
Ὁ λύκος τήν τρίχα, οὐ τήν γνώμην ἀλλάττει, id est Lupus pilum, non ingenium mutat.
41Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2636; 1 (opus 1508)
Aristophanes ἐν Εἰρήνῃ: Πρίν κεν λύκος οἷν ὑμεναιοῖ, id est Ante lupus sibi iunget ovem.
42Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 4, 3635; 3 (opus 1508)
Galenus libro Περί φυσικῶν δυνάμεων primo, taxans Lycum quendam qui nec Erasistratum sequeretur nec ipse verum adferret, ait: Ὥστε ὁ Λύκος οὔτ’ ἀληθῆ λέγων φαίνεται οὔτε Ἐρασιστράτεια.
43Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 4, 3691; 1 (opus 1508)
Ὡς λύκος ἄρνα φιλεῖ, id est Ut lupus ovem amat qui sui commodi gratia simulat amorem.
44Dositheus, Hermeneumata Leidensia, III, 2; 106 (auctor c.350)
Ὄνον ἄρρωστον λύκος ἐπεσκέπτετο καὶ ἤρξατο τὸ σῶμα αὐτοῦ θιγγάνειν καὶ ἐξετάζειν ποῖα μᾶλλον μέρη αὐτοῦ ἐπόνουν˙ ἀπεκρίθη ὁ ὄνος˙ „Ἃ σὺ θιγγάνεις.
45Herodotus, Historiae, 1, 173, 3; 2 (auctor c.484BC-425BC)
ἕως μὲν δὴ αὐτῶν Σαρπηδὼν ἦρχε, οἳ δὲ ἐκαλέοντο τό πέρ τε ἠνείκαντο οὔνομα καὶ νυν ἔτι καλέονται ὑπὸ τῶν περιοίκων οἱ Λύκιοι Τερμίλαι· ὡς δὲ ἐξ Ἀθηνέων Λύκος ὁ Πανδίονος, ἐξελασθεὶς καὶ οὗτος ὑπὸ τοῦ ἀδελφεοῦ Αἰγέος, ἀπίκετο ἐς τοὺς Τερμίλας παρὰ Σαρπηδόνα, οὕτω δὴ κατὰ τοῦ Λύκου τὴν ἐπωνυμίην Λύκιοι ἀνὰ χρόνον ἐκλήθησαν.
46Herodotus, Historiae, 4, 105, 2; 3 (auctor c.484BC-425BC)
λέγονται γὰρ ὑπὸ Σκυθέων καὶ Ἑλλήνων τῶν ἐν τῇ Σκυθικῇ κατοικημένων ὡς ἔτεος ἑκάστου ἅπαξ τῶν Νευρῶν ἕκαστος λύκος γίνεται ἡμέρας ὀλίγας καὶ αὖτις ὀπίσω ἐς τὠυτὸ κατίσταται.
47Herodotus, Historiae, 4, 123, 3; 4 (auctor c.484BC-425BC)
ὑπὲρ δὲ τῆς ἐρήμου Θυσσαγέται οἰκέουσι, ποταμοὶ δὲ ἐξ αὐτῶν τέσσερες μεγάλοι ῥέοντες διὰ Μαιητέων ἐκδιδοῦσι ἐς τὴν λίμνην τὴν καλεομένην Μαιῆτιν, τοῖσι οὐνόματα κέεται τάδε, Λύκος Ὄαρος Τάναις Σύργις.
48Herodotus, Historiae, 7, 30, 1; 2 (auctor c.484BC-425BC)
Ἄναυα δὲ καλεομένην Φρυγῶν πόλιν παραμειβόμενος καὶ λίμνην ἐκ τῆς ἅλες γίνονται, ἀπίκετο ἐς Κολοσσὰς πόλιν μεγάλην Φρυγίης· ἐν τῇ Λύκος ποταμὸς ἐς χάσμα γῆς ἐσβάλλων ἀφανίζεται, ἔπειτα διὰ σταδίων ὡς πέντε μάλιστά κῃ ἀναφαινόμενος ἐκδιδοῖ καὶ οὗτος ἐς τὸν Μαίανδρον.
49Hugo de Folieto Incertus, De bestiis et aliis rebus, 177, 0067B
Lupus Graece λύκος lycos dicitur, et λύκη lux matutina, quae est apta rapacibus, et sic a rapacitate dicitur.
50Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 82, 0437A (auctor 565-636)
Unde et ille λύκος, iste lynx.
51Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 82, 0438A (auctor 565-636)
Lupos enim illi λύκους dicunt, λύκος autem Graece a morsibus appellatur, quod rabie rapacitatis quaeque invenerit trucidet.
52Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 12, 2, 20; 57 (auctor 565-636)
Lyncis dictus, quia in luporum genere numeratur; bestia maculis terga distincta ut pardus, sed similis lupo: unde et ille λύκος, iste lyncis.
53Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 12, 2, 23; 73 (auctor 565-636)
Lupos enim illi λύκους dicunt: λύκος autem Graece a moribus appellatur, quod rabie rapacitatis quaequae invenerit trucidet.
54Lactantius Placidus, In Statii Thebaida commentum, 11, 128; 65 (auctor fl.c.400)
Quod cum Iuppiter agnouisset, domum eius incendit ipsumque mutauit in lupum, unde Graece dicitur λύκος.
55Leo II, Epistolae, 96, 0395C
Αἱρεσιάρχαι οἱ ἱεράρχαι γεγόνασι· καὶ ἀντὶ μὲν εἰρήνης ἔριν τῷ λαῷ προσεφώνησαν· ἀντὶ δὲ σίτου ζιζάνια ταῖς ἐκκλησιαστικαῖς ἀρούραις ἐνέσπειραν· τὸν οἶνον ἔμιξαν ὕδατι· καὶ τὸν πλησίον ἐπότισαν ἀνατροπὴν θολεράν· ὁ λύκος ὡς ἀμνὸς, καὶ ὡς λύκος ὡ ἀμνὸς ὑπεκρίνετο· τὸ ψεῦδος ἀλήθεια, καὶ ἡ ἀλήθεια ψεῦδος παρελογίζετο.
56Leo II, Epistolae, 96, 0399A
Ποῦ ποτε ἄρα εἰσὶν οἱ τὸ σκάνδαλον τῆς συντετριμμένης αἱρέσεως τεκτονεύσαντες; ποῦ ποτέ εἰσιν οἱ τὴν πεπλασμένην εὐλάβειαν ψευδοδιδασκαλίας ὑπόθεσιν ἐνδυόμενοι; Ἀφῃρέθη τῶν προσωπείων τὰ περιθέματα· διηλέγχθη τῶν φενακιζόντων τὰ πλαστουργήματα· τὴν δοραν ὁ λύκος ἀπημφιάσατο, καὶ λύκος γυμνὸς ἐκπομπεύεται· καὶ τοῦτο μένει φαινόμενος, ὅπερ ἐκρύπτετο μὴ φαινόμενος.
57Leo II, Epistolae, 96, 0410C
Καὶ ὑπὸ τὴν δορὰν τοῦ προβάτου λανθάνων ἐπανεφάνθη λύκος, καὶ ἀντὶ ποιμένος ηὑρέθη κλέπτης, καὶ λῃστὴς ἀπεῤῥίφθη ἀπὸ τοῦ ἀληθινοῦ τῶν προβάτων ποιμένος, τουτέστι τοῦ Χριστοῦ ὡς πολιορκητὴς καὶ λοιμοφθόρος.
58Masenius Iacobus, Palaestra Styli Romani, 3, 3, 10; 7 (auctor 1606-1681)
Ω(ς λύκος ἄρνα φιλεῖ .
59Masenius Iacobus, Palaestra Styli Romani, 3, 3, 70; 8 (auctor 1606-1681)
Λύκος ἔχανεν .
60Masenius Iacobus, Palaestra Styli Romani, 3, 3, 122; 4 (auctor 1606-1681)
Λύκος πρὸ τῆς βοῆς σπεύδει .
61Masenius Iacobus, Palaestra Styli Romani, 3, 3, 139; 15 (auctor 1606-1681)
Ω(ς λύκος ἄρνα φιλεῖ .
62Masenius Iacobus, Palaestra Styli Romani, 3, 3, 175; 20 (auctor 1606-1681)
Ε)́γνω δὲ φῶρ τε φῶρα, καὶ λύκος λύκον .
63Plato, Respublica, 1b, 415; 8 (auctor c.425BC-347BC)
ἐλθόντες δὲ θεασάσθων τῆς πόλεως ὅπου κάλλιστον στρατοπεδεύσασθαι, ὅθεν τούς τε ἔνδον μάλιστ' ἂν κατέχοιεν, εἴ τις μὴ ἐθέλοι τοῖς νόμοις πείθεσθαι, τούς τε ἔξωθεν ἀπαμύνοιεν, εἰ πολέμιος ὥσπερ λύκος ἐπὶ ποίμνην τις ἴοι· στρατοπεδευσάμενοι δέ, θύσαντες οἷς χρή, εὐνὰς ποιησάσθων.
64Plato, Sophistes, p1, 231; 4 (auctor c.425BC-347BC)
Ξένος καὶ γὰρ κυνὶ λύκος, ἀγριώτατον ἡμερωτάτῳ.
65Plinius maior, Naturalis historia, 27, 75; 3 (opus c.78)
qui tangit, dicit: φεύγετε κανθάριδες, λῦκος ἄγριος αἷμα διώκει.