'μηχάνημα' - search in All Authors, Showing 1 to 4 of 4 hits

1Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2001; 124 (opus 1508)
Qui minus absurdum hoc quam si proverbium Ἰλιάς κακῶν enarraturus universum bellum Troianum a gemino, sicut ait Flaccus, ovo pergam ordiri aut explicaturus Ὀδύσσειον μηχάνημα universum Odysseae retexam argumentum ?
2Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2205; 1 (opus 1508)
Πυρράνδρου μηχάνημα , id est Pyrrhandri commentum, de callido invento.
3Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2205; 3 (opus 1508)
Aristophanes in Equitibus: Καί νή Δί’ ἦν καί τοῦτο Πυρράνδρου τό μηχάνημα, id est Ac per Iovem fuit quidem Pyrrhandrica ista techna.
4Plato, Leges, 1d, 740; 5 (auctor c.425BC-347BC)
καὶ δὴ καὶ τό γε τέλος, ἂν πᾶσα ἀπορία περὶ τὴν ἀνίσωσιν τῶν πεντακισχιλίων καὶ τετταράκοντα οἴκων γίγνηται, ἐπίχυσις δὲ ὑπερβάλλουσα ἡμῖν πολιτῶν διὰ φιλοφροσύνην τὴν τῶν συνοικούντων ἀλλήλοις συμβαίνῃ καὶ ἀπορῶμεν, τὸ παλαιόν που ὑπάρχει μηχάνημα, ὃ πολλάκις εἴπομεν, ἐκπομπὴ ἀποικιῶν, φίλη γιγνομένη παρὰ φίλων, ὧν ἂν ἐπιτήδειον εἶναι δοκῇ.