'μωρός' - search in All Authors, Showing 1 to 29 of 29 hits

1Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Dtn, 32; 6
ταῦτα κυρίῳ ἀνταποδίδοτε οὕτω, λαὸς μωρὸς καὶ οὐχὶ σοφός; οὐκ αὐτὸς οὗτός σου πατὴρ ἐκτήσατό σε καὶ ἐποίησέν σε καὶ ἔκτισέν σε;
2Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Sir, 18; 18
μωρὸς ἀχαρίστως ὀνειδιεῖ, καὶ δόσις βασκάνου ἐκτήκει ὀφθαλμούς.
3Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Sir, 19; 11
ἀπὸ προσώπου λόγου ὠδινήσει μωρὸς ὡς ἀπὸ προσώπου βρέφους ἡ τίκτουσα.
4Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Sir, 20; 16
μωρὸς ἐρεῖ Οὐχ ὑπάρχει μοι φίλος, καὶ οὐκ ἔστιν χάρις τοῖς ἀγαθοῖς μου·
5Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Sir, 21; 20
μωρὸς ἐν γέλωτι ἀνυψοῖ φωνὴν αὐτοῦ, ἀνὴρ δὲ πανοῦργος μόλις ἡσυχῇ μειδιάσει.
6Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Sir, 22; 14
ὑπὲρ μόλιβον τί βαρυνθήσεται; καὶ τί αὐτῷ ὄνομα ἀλλ’ ἢ μωρός;
7Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Sir, 50; 26
οἱ καθήμενοι ἐν ὄρει Σαμαρείας καὶ Φυλιστιιμ καὶ ὁ λαὸς ὁ μωρὸς ὁ κατοικῶν ἐν Σικιμοις.
8Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Is, 32; 6
ὁ γὰρ μωρὸς μωρὰ λαλήσει, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ μάταια νοήσει τοῦ συντελεῖν ἄνομα καὶ λαλεῖν πρὸς κύριον πλάνησιν τοῦ διασπεῖραι ψυχὰς πεινώσας καὶ τὰς ψυχὰς τὰς διψώσας κενὰς ποιῆσαι.
9Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ier, 5; 21
ἀκούσατε δὴ ταῦτα, λαὸς μωρὸς καὶ ἀκάρδιος, ὀφθαλμοὶ αὐτοῖς καὶ οὐ βλέπουσιν, ὦτα αὐτοῖς καὶ οὐκ ἀκούουσιν.
10Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Od, 2; 6
ταῦτα κυρίῳ ἀνταποδίδοτε οὕτω, λαὸς μωρὸς καὶ οὐχὶ σοφός; οὐκ αὐτὸς οὗτός σου πατὴρ ἐκτήσατό σε καὶ ἐποίησέν σε καὶ ἔκτισέν σε;
11Biblia, Novum testamentum graece, 1Cor, 1Cor; 18
Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός.
12Cicero, Academica, p5, 46; 300 (opus 45BC)
nota, verum insipiens ( μωρός , Stoice) 97, 3 100, 23 insistere (in sorita, ἵστασθαι ) 80, 24 cf.
13Coelestinus I, Epistolae et decreta, 50, 0490C
Ἆρα οὐ τούτῳ τῷ ὑμετέρῳ ἐπισκόπῳ (ἀλλὰ ἄχρι νῦν ὑμετέρῳ, ἐὰν μὴ πιστεύσῃ ὅπερ πιστεύομεν), ὁρῶμεν ταύτην τὴν γνώμην πρέπουσαν· μωρὸς ἐγένετο, ὃς λέγει ἑαυτὸν σοφόν· ὡμολογημένη γάρ ἐστι μωρία τὸ ἐκεῖνον ἀγνοεῖν, ὃν ἴσμεν Θεοῦ σοφίαν εἶναι καὶ δύναμιν.
14Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 98; 1 (opus 1508)
Euripides in Bacchis, Μῶρα γάρ μῶρος λέγει, id est Nam stulta stulti oratio est.
15Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 501; 9 (opus 1508)
Hunc igitur in litterariis illis nostris confabulationibus aliquando dixisse memini nequaquam placere sibi dictionem illam κηπωρός in Gelliano proverbio planeque supposititiam et adulterinam videri, suspicari vero sese, ut pleraque sunt apud eum auctorem depravata, pro μωρός nescio quem holitorem illud κηπωρόν submisisse.
16Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 501; 11 (opus 1508)
Verum dum sursum ac deorsum in Graecis auctoribus oberro forte fortuna in collectaneis quibusdam nullum quidem auctoris titulum praeferentibus, sed eiusmodi tamen, ut aut Stobaei aut certe ex hoc decerpta viderentur, huiusmodi carmen invenio citatum ex Aeschyli tragoedia, cui titulus Phryges: Πολλάκι τοι καί μωρός ἀνήρ κατακαίριον εἷπε, id est Saepe etiam stultus fuit opportuna locutus.
17Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 501; 12 (opus 1508)
Proinde prorsum in Bombasii mei pedibus eo sententiam atque omnibus eruditis eundum censeo, ut μωρός legatur pro κηπωρός, maxime quod eadem sententia totidem verbis etiam vulgo nunc dicitur: A viro stulto nonnunquam sapiens dictum proficisci.
18Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 501; 13 (opus 1508)
Respondet autem ad illam, quam superius ex Euripide citavimus: Μῶρα γάρ μῶρος λέγει, id est Nam stulta stultus loquitur.
19Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 646; 14 (opus 1508)
Attestatur et senarius ille proverbialis: Γελᾶ δ’ ὁ μῶρος, κἄν τι μή γελοῖον ᾖ, id est Ridet fatuus, ut nulla risus causa sit.
20Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2429; 2 (opus 1508)
Cognatum illi: Μωρά μωρός λέγει, id est Fatuus fatua loquitur.
21Hugo de Folieto Incertus, De bestiis et aliis rebus, 177, 0113B
Dicta autem sycomorus, ficus fatua, quia αῦκον Graece dicitur ficus et μωρός fatuus, dicitur etiam marisca a Latinis et celsa ab altitudine, quia non est brevis ut caeterae.
22Isidorus Hispalensis Incertus, Liber glossarum, 83, 1364
Παλαιὸς μωρὸς νέον φρόνιμον οὐ ποιεῖ.
23Iustinianus I Augustus, Epistola, 69, 0283D (auctor c.482–565)
» Τούτων τοίνυν οὕτω παρὰ τοῦ δυσσεβοῦς Θεοδώρου εἰρημένων, οὐ θαυμαστὸν, εἴπερ ὁ ἐκπεσὼν τοῦ Θεοῦ τῇ ἀσεβείᾳ συνεζευγμένην ἔχει καὶ μωρίαν, καθὼς περὶ τῶν ἀσεβῶν ὁ προφήτης Ἡσαϊας λέγει, « Ὁ μωρός μωρὰ λαλήσει, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ μάταια νοήσει.
24Macrobius Theodosius, Saturnalia, p7, 7; 20 (auctor c.420)
Vnde hic antiquissimus versus vice proverbii celebratus est: πολλάκι γὰρ καὶ μωρὸς ἀνὴρ μάλα καίριον εἶπε.
25Markos monachos, Florilegium et opuscula, Florilegium, 3; 3 (auctor fl.1260)
Τοῦτο γὰρ διαμαρτύρεται πᾶσα θεία γραφή, ὅτι, ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν τοῦ κόσμου τούτου δόξης τε καὶ ἀδοξίας, κέρδους καὶ ζημίας, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς – μᾶλλον δὲ ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ – ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν, ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γέμηται κατάγελως καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ἐπιμεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἀρετῆς σκοπῷ.
26Masenius Iacobus, Palaestra Styli Romani, 3, 3, 71; 22 (auctor 1606-1681)
Πολλάκι τοί καὶ μωρὸς ανὴρ κατακαίριον εἴπε.
27Masenius Iacobus, Palaestra Styli Romani, 3, 3, 175; 37 (auctor 1606-1681)
Μωρὰ λέγει μωρός .
28Priscianus Caesarensis, Ars Prisciani, p. 12 (vol. 2), l. 4 (auctor c.500)
non tamen ideo significationem Graecam attendentes debemus ea composita dicere uel quae ex contrario inueniuntur simplicia apud illos, apud nos composita, ut incestus μεμολυμμένος, ineptus μωρός, superfluus περιττός, sicut et multa alia.
29Suetonius, De Vita Caesarum, p4, 15, 4; 12 (auctor c.70-c.130)
ac ne cui haec mira sint, litigatori Graeculo uox in altercatione excidit: καὶ σὺ γέρων εἶ καὶ μωρός .