'νέαιρα' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Homerus, Odyssea, 12, 111; 7 (auctor fl.700BC)
θεαί δ' ἐπιποιμένες εἰσίν, νύμφαι ἐυπλόκαμοι, Φαέθουσά τε Λαμπετίη τε, ἃς τέκεν Ἠελίῳ Ὑπερίονι δῖα Νέαιρα.