'ναύαρχος' - search in All Authors, Showing 1 to 3 of 3 hits

1Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 33; 1 (auctor c.350)
παρεμβολή castra στρατιώτης miles ἡγεμών dux ἔπαρχος praefectus χιλίαρχος tribunus ἑκατόνταρχος centurio ταξίαρχος evocatus πρωτοστάτης princeps σημειοφόρος signifer ναύαρχος navarchus δεκαδάρχης decurio πεζοί pedites ἱππεῖς equites τοξόται sagittarii φύλακες custodes κατόπται speculatores πολέμιοι hostes αἰχμάλωτοι captivi πόλεμος pugna εἰρήνη pax τάγμα legio εἴλη turma ὅπλα arma δόρυ hasta γραμματεύς tesserarius στόλος classis λάφυρα spolia φρούριον praesidium
2Herodotus, Historiae, 8, 42, 2; 3 (auctor c.484BC-425BC)
ναύαρχος μέν νυν ἐπῆν ὡυτὸς ὅς περ ἐπ' Ἀρτεμισίῳ, Εὐρυβιάδης ὁ Εὐρυκλείδεω ἀνὴρ Σπαρτιήτης, οὐ μέντοι γένεος τοῦ βασιληίου ἐών· νέας δὲ πολλῷ πλείστας τε καὶ ἄριστα πλεούσας παρείχοντο Ἀθηναῖοι.
3Herodotus, Historiae, 8, 131, 2; 3 (auctor c.484BC-425BC)
στρατηγὸς δὲ καὶ ναύαρχος ἦν Λευτυχίδης ὁ Μενάρεος τοῦ Ἡγησίλεω τοῦ Ἱπποκρατίδεω τοῦ Λευτυχίδεω τοῦ Ἀναξίλεω τοῦ Ἀρχιδήμου τοῦ Ἀναξανδρίδεω τοῦ Θεοπόμπου τοῦ Νικάνδρου τοῦ Χαρίλεω τοῦ Εὐνόμου τοῦ Πολυδέκτεω τοῦ Πρυτάνιος τοῦ Εὐρυφῶντος τοῦ Προκλέος τοῦ Ἀριστοδήμου τοῦ Ἀριστομάχου τοῦ Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου τοῦ Ἡρακλέος, ἐὼν τῆς ἑτέρης οἰκίης τῶν βασιλέων.