'νύσσω' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Macrobius Theodosius, Iohannis (Scoti) defloratio de Macrobio, p. 608, l. 22 (auctor c.420)
ultimus duobus modis mouetur, aut litteris aut accentu: litteris, ut γράφω γράψω, νύσσω νύξω, accentu, ut νέμω νεμῶ, δέρω δερῶ.