'οπόσος' - search in All Authors, Showing 1 to 7 of 7 hits

1Aristoteles, De caelo, 4, 4, 2; 4 (auctor 384BC-322BC)
Ἄλλως δὲ βαρὺ καὶ κοῦφον, οἷς ἀμφότερα ὑπάρχει· καὶ γὰρ ἐπιπολάζουσί τισι καὶ ὑφίστανται, καθάπερ ἀὴρ καὶ ὕδωρ· ἁπλῶς μὲν γὰρ οὐδέτερον τούτων κοῦφον ἢ βαρύ· γῆς μὲν γὰρ ἄμφω κουφότερα (ἐπιπολάζει γὰρ αὐτῇ τὸ τυχὸν αὐτῶν μόριον), πυρὸς δὲ βαρύτερα (ὑφίσταται γὰρ αὐτῶν ὁπόσον ἂν ᾖ μόριον), πρὸς ἑαυτὰ δὲ ἁπλῶς τὸ μὲν βαρὺ τὸ δὲ κοῦφον· ἀὴρ μὲν γὰρ ὁπόσος ἂν ᾖ, ἐπιπολάζει ὕδατι, ὕδωρ δὲ ὁπόσον ἂν ᾖ, ἀέρι ὑφίσταται.
2Dositheus, Ars, p. 53, l. 6 (auctor c.350)
ὁπόσος ἢ ὅσος καὶ ὁπόση ἢ ὅση καὶ ὁπόσον ἢ ὅσον quantus quanta quantum; pluraliter ὁπόσοι καὶ ὁπόσαι καὶ ὁπόσα ὁπόσων quanti quantae quanta et reliqua.
3Plato, Hippias, p3, 366; 15 (auctor c.425BC-347BC)
Σωκράτης οὐκοῦν εἰ καί τίς σε ἔροιτο τὰ τρὶς ἑπτακόσια ὁπόσος ἐστὶν ἀριθμός, εἰ βούλοιο, πάντων τάχιστα καὶ μάλιστ' ἂν εἴποις τἀληθῆ περὶ τούτου· Ἱππίας πάνυ γε.
4Plotinus, Enneades, 3, 7, 12; 12 (auctor c.205-270)
Καὶ ἡ κίνησις δὲ ληφθεῖσα ἡ μία ἐν τοσῷδε χρόνῳ πολλάκις ἀριθμουμένη εἰς ἔννοιαν ἄξει τοῦ ὁπόσος παρελήλυθεν· ὥστε τὴν κίνησιν καὶ τὴν περιφορὰν εἴ τις λέγοι τρόπον τινὰ μετρεῖν τὸν χρόνον, ὅσον οἷόν τε, ὡς δηλοῦσαν ἐν τῷ αὐτῆς τοσῷδε τὸ τοσόνδε τοῦ χρόνου, οὐκ ὂν λαβεῖν οὐδὲ συνεῖναι ἄλλως, οὐκ ἄτοπος τῆς δηλώσεως.
5Plotinus, Enneades, 4, 4, 9; 2 (auctor c.205-270)
Τὸ μὲν οὖν τῶν περιόδων τῆς μνήμης καὶ καθ᾽ αὑτὸ ἂν ἔχοι πολλὴν ἀπορίαν, ὁπόσος ἀριθμὸς εἴη καὶ εἰ εἰδείη.
6Plotinus, Enneades, 5, 8, 9; 6 (auctor c.205-270)
Ποῦ γάρ τι ἔστιν εἰπεῖν, ὅπου μὴ φθάνει; Μέγας μὲν οὖν καὶ ὅδε ὁ οὐρανὸς καὶ αἱ ἐν αὐτῷ πᾶσαι δυνάμεις ὁμοῦ, ἀλλὰ μείζων ἂν ἦν καὶ ὁπόσος οὐδ᾽ ἂν ἦν εἰπεῖν, εἰ μή τις αὐτῷ συνῆν σώματος δύναμις μικρά.
7Priscianus Caesarensis, Partitiones, p. 95, l. 13 (auctor c.500)
cetera uero quae sunt infinita uel interrogatiua uel relatiua substantiae uel qualitatis uel quantitatis uel numeri: substantiae infinitum uel interrogatiuum quis, relatiuum qui; qualitatis interrogatiuum uel infinitum uel relatiuum qualis (significat enim ποῖος paenultimo circumflexo et ποιός ultimo acuto et ὁποῖος ) redditiuum talis; quantitatis interrogatiuum uel infinitum uel relatiuum quantus (significat enim πόσος paenultimo acuto quod est interrogatiuum, et ποσός ultimo acuto quod est infinitum, et ὁπόσος quod est relatiuum) redditiuum tantus; numeri et interrogatiuum et infinitum et relatiuum quot (significat enim πόσοι paenultimo acuto quod est interrogatiuum et ποσοί ultimo acuto quod est infinitum et ὁπόσοι quod est relatiuum) redditiuum tot.