'πάγος' - search in All Authors, Showing 1 to 21 of 21 hits

1Aristoteles, De longitudine et brevitate vitae, 5; 21 (auctor 384BC-322BC)
Ἐν δὲ τοῖς ψυχροῖς τόποις ὑδατωδέστερον τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν τοῖς ζῴοις ἐστίν· διὸ εὔπηκτον, ὥστε τὰ μὲν οὐ γίνεται ὅλως τῶν ζῴων τῶν ὀλιγαίμων ἢ ἀναίμων ἐν τοῖς πρὸς τὴν ἄρκτον τόποις, οὔτε τὰ πεζὰ ἐν τῇ γῇ οὔτε τὰ ἔνυδρα ἐν τῇ θαλάττῃ, τὰ δὲ γίνεται μέν, ἐλάττω δὲ καὶ βραχυβιώτερα· ἀφαιρεῖται γὰρ ὁ πάγος τὴν αὔξησιν.
2Aristoteles, Historia animalium, 8, VIII 20; 9 (auctor 384BC-322BC)
Διά γάρ τό φεύγειν ἐν τῷ χειμῶνι τά βαθέα ἐν τοῖς ποταμοῖς (καί γάρ ἄλλως τό πότιμον ὕδωρ ψυχρόν) ὀρύττουσι τάφρον εἰς τόν ποταμόν διά ξηροῦ· εἶτα ταύτην καταστεγάσαντες χόρτῳ καί λίθοις οἷον γωλεόν ποιοῦσιν, ἔκδυσιν ἔχοντα ἐκ τοῦ ποταμοῦ· καί ὅταν πάγος ᾖ, ἐκ τούτου κύρτῳ θηρεύουσι τούς ἰχθῦς.
3Aristoteles, Meteorologica, 2, II 5; 4 (auctor 384BC-322BC)
Ὅλως δέ γίγνονται αἱ νηνεμίαι διά δύ’ αἰτίας· ἢ γάρ διά ψῦχος ἀποσβεννυμένης τῆς ἀναθυμιάσεως, οἷον ὅταν γένηται πάγος ἰσχυρός, ἢ καταμαραινομένης ὑπό τοῦ πνίγους.
4Aristoteles, Meteorologica, 3, III 1; 11 (auctor 384BC-322BC)
Ὁ οὖν πάγος καί τό ψῦχος διά τό κρατεῖν σβέννυσιν εὐθύς γιγνομένην ἔτι τήν ἀρχήν.
5Aristoteles, Problemata, 3, 26; 6 (auctor 384BC-322BC)
Ἢ οὐθὲν κωλύει γίνεσθαι ταὐτὸ ὑπὸ ἐναντίων, μὴ ὡσαύτως δὲ ποιούντων, οἷον καὶ ὑπὸ τῶν πάγων ἀποκάεται καὶ ὑπὸ θερμοῦ, ὅταν ὁ πάγος ἀθρόον ποιήση τὸ θερμόν· ὥστ´ ἔστι μὲν ὡς ὑπ´ ἐναντίων τὸ πάθος τὸ αὐτὸ συμβαίνειν, ἔστι δὲ ὡς ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ τὸ αὐτό.
6Beda, Expositio super Acta Apostolorum, 92, 0981B (auctor 672-735)
Si quidem Graece Mars, ἄρης, et villa πάγος dicitur.
7Beda, In Evangelium S. Lucae, 92, 0614A (auctor 672-735)
Villa enim Graece πάγος vocatur, a qua pagani nomen trahunt, eo quod a civitate Dei alieni et quasi urbanae sint conversationis ignari.
8Beda, In Evangelium S. Marci, 92, 0286C (auctor 672-735)
Villa enim Graece πάγος dicitur.
9Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, p7, 3; 69
εὐλογεῖτε, πάγος καὶ ψῦχος, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
10Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ex, 16; 14
καὶ ἰδοὺ ἐπὶ πρόσωπον τῆς ἐρήμου λεπτὸν ὡσεὶ κόριον λευκὸν ὡσεὶ πάγος ἐπὶ τῆς γῆς.
11Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Iob, 37; 10
καὶ ἀπὸ πνοῆς ἰσχυροῦ δώσει πάγος, οἰακίζει δὲ τὸ ὕδωρ ὡς ἐὰν βούληται·
12Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Zach, 14; 6
ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἔσται φῶς καὶ ψῦχος καὶ πάγος·
13Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Od, 8; 69
εὐλογεῖτε, πάγος καὶ ψῦχος, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
14Cassiodorus Vivariensis Incertus, Expositio in Cantica canticorum, 70, 1098C
Nemo nescit Paganos a villa dictos: quia πάγος Graece, villa dicitur Latine; inde Pagani dicti, quia longe sunt a civitate Dei.
15Cicero, Epistolae ad Atticum, 1, 14, 5; 30 (auctor 106BC–43BC)
Senatus Ἄρειος πάγος ; nihil constantius, nihil severius, nihil fortius.
16Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 841; 7 (opus 1508)
Allusit ad proverbium Cicero ad Atticum libro primo: Senatus Ἄρειος πάγος nihil constantius, nil severius, nil fortius.
17Haymo Halberstatensis, Commentarium in Cantica canticorum, 117, 0348C (auctor -853)
Nemo nescit paganos a villa dictos, quia πάγος Graece, villa dicitur Latine.
18Origenes Hieronymus Stridonensis Incertus, Lexicon nominum hebraicorum, 23, 1209
Ἄριος πάγος, περιτρωγομένη ἑορτὴ, ἢ
19Petrus Abaelardus, Epistolae, 178, 0342A (auctor 1079–1142)
Siquidem Graece Mars Ἄρης, villa dicitur πάγος.
20Rabanus Maurus, Commentarium in Matthaeum, 107, 1135C (auctor 780-856)
Villa enim Graece πάγος dicitur, unde paganos appellamus eos, quos a civitate Dei alienos, et quasi urbanae conversationis esse videmus expertes.
21Servius, In Vergilii Georgicis comentarii, 1, 18; 8 (auctor fl.c.400)
inde effectum est, ut Mars et Neptunus de hac re iudicium apud Athenas experirentur, unde locus, ubi iudices sederunt, Ἄρειος πάγος, iudices Atheniensium ἀρεοπαγῖται appellantur.