'παραγωγή' - search in All Authors, Showing 1 to 4 of 4 hits

1Anastasius bibliothecarius Auctores varii, Collectanea, 129, 0635D
Φοβηθῶμεν δὴ τὸν Θεὸν, καὶ μὴ θελήσωμεν παροργίσαι αὐτὸν, ἐπὶ τῇ παραγωγῇ τῶν αἱρετικῶν χρήσεων.
2Herodotus, Historiae, 6, 62, 2; 3 (auctor c.484BC-425BC)
ὁ δὲ πλὴν τούτου μούνου τὰ ἄλλα ἔφη καταινέσαι· ἀναγκαζόμενος μέντοι τῷ τε ὅρκῳ καὶ τῆς ἀπάτης τῇ παραγωγῇ ἀπιεῖ ἀπάγεσθαι.
3Priscianus Caesarensis, Ars Prisciani, p. 592 (vol. 1), l. 13 (auctor c.500)
solent enim apud illos Attici ἔγωγε, ἔμοιγε per duos casus, id est nominatiuum et datiuum, addere, quae παραγωγή per alios casus non inuenitur; ἐμαυτοῦ, σαυτοῦ deficiunt nominatiuo.
4Servius, Seruius in Donati artem maiorem, p. 447, l. 35 (auctor c.400)
nam nullus est metaplasmus, qui non habeat contrarium: πρόσθεσις ἐπένθεσις παραγωγή, qui fiunt per additionem, contrarii sunt illis qui fiunt per detractionem, id est ἀφαίρεσις συγκοπή ἀποκοπή; et extra ordinem qui secuntur omnes statim contrarios habent.