'περιουσία' - search in All Authors, Showing 1 to 7 of 7 hits

1Aristoteles, De partibus animalium, 4, 10, 29; 71 (auctor 384BC-322BC)
Ὥσθ´ ὅπου συλλογὴ καὶ περιουσία γίνεται τοῦ περιττώματος καὶ αἵματος (οὗτος δ´ ὁ τόπος ἐστὶν ὁ κάτω καὶ περὶ τὰς ἐκροάς), ἐνταῦθα ἐποίησεν ἡ φύσις τοὺς μαστούς.
2Aristoteles, Problemata, 20; 59 (auctor 384BC-322BC)
Διὰ τί ἔνια βλαστάνει οὐκ ἐν τῇ γῇ ὄντα ἀλλ' ἐκτετμημένα, τὰ δὲ κείμενα, οἷον οἱ τῶν κρίνων καυλοὶ καὶ σκόροδα καὶ κρόμμυα; ἢ ὅτι ἔχουσι τροφὴν ἅπαντα ἐν αὑτοῖς, ἀλλ' οὐκ ἐν ἀφωρισμένῳ τόπῳ οὐθὲν φυτόν; ἡ περιουσία οὖν ἐστὶ τῆς τροφῆς ἡ ποιοῦσα βλαστάνειν.
3Aristoteles, Problemata, 20; 66 (auctor 384BC-322BC)
Διὰ τί ποτε τὰ σκόροδα καὶ τὰ κρόμμυα μόνα τῶν φυτῶν κείμενα βλαστάνει; ἢ διότι ὑγρασίας ἐστὶ πλήρη καὶ τροφῆς; ἡ περιουσία οὖν ἐστὶ τῆς τροφῆς ἡ ποιοῦσα βλαστάνειν.
4Flacius Illyricus Matthias, Clavis scripturae sacrae pars prima, p1314, p1329; 27 (auctor 1520-1575)
Puto igitur novum esse vocabulum, qualia a sacris scriptoribus multa sunt conficta, idque deduco ab ἐπι et οὐσία , sicut [?:] περιουσία iidem formarunt περιούσιος .
5Hieronymus Stridonensis, De viris illustribus, 23, 0664B (auctor 340-420)
Τοῦτων γὰρ ἡ περιουσία διὰ τὸ εἶναι Χριστιανῶν ἐδημίσθη.
6Markos monachos, Florilegium et opuscula, Florilegium, 10; 1 (auctor fl.1260)
Σὺ μὲν λέγεις ἴσως, ὦ ἄνθρωπε, ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν {cf. Mt 19,19}, αὐτὸ δὲ τὸ παρὰ κυρίου λεχθὲν ἐλέγχει σε τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης λιπόμενον· εἰ γὰρ τοσοῦτον ἐπέδωκας ἑκάστῳ ὅσον καὶ σεαυτῷ, πόθεν σοι ἡ τῶν χρημάτων τοσαύτη περιουσία; ὅσῳ γὰρ πλεονάζεις τῷ πλούτῳ, τοσοῦτον ἐλλείπεις τῇ ἀγάπῃ.
7Plato, Gorgias, p1, 487; 9 (auctor c.425BC-347BC)
οὐ γὰρ ἄν ποτε αὐτὸ συνεχώρησας σὺ οὔτε σοφίας ἐνδείᾳ οὔτ' αἰσχύνης περιουσίᾳ, οὐδ' αὖ ἀπατῶν ἐμὲ συγχωρήσαις ἄν· φίλος γάρ μοι εἶ, ὡς καὶ αὐτὸς φῄς.