'ποδάγρα' - search in All Authors, Showing 1 to 4 of 4 hits

1Aristoteles, Historia animalium, 6, VI 21; 12 (auctor 384BC-322BC)
Τούς δ’ ὀδόντας βάλλει βοῦς διετής, καί οὐκ ἀθρόους ἀλλ’ ὥσπερ ἵππος· τάς δ’ ὁπλάς, ὁπόταν ποδαγρᾷ, οὐκ ἀποβάλλει, ἀλλ’ οἰδεῖ μόνον σφόδρα τούς πόδας.
2Aristoteles, Historia animalium, 8, VIII 22; 1 (auctor 384BC-322BC)
Οἱ δέ κύνες κάμνουσι νοσήμασι τρισίν· ὀνομάζεται δέ ταῦτα λύττα, κυνάγχη, ποδάγρα.
3Aristoteles, Historia animalium, 8, VIII 23; 1 (auctor 384BC-322BC)
Οἱ δέ βόες οἱ ἀγελαῖοι νοσοῦσι δύο νόσους, ὧν τό μέν ποδάγρα τό δέ κραῦρος καλεῖται.
4Aristoteles, Historia animalium, 8, VIII 23; 2 (auctor 384BC-322BC)
Ἐν μέν οὖν τῇ ποδάγρᾳ τούς πόδας οἰδοῦσιν, οὐκ ἀποθνήσκουσι δ’ οὐδέ τάς ὁπλάς ἀποβάλλουσιν· βέλτιον δ’ ἴσχουσι τῶν κεράτων ἀλειφομένων πίσσῃ θερμῇ.