'πολύδακρυς' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Homerus, Ilias, 17, 543; 1 (auctor fl.700BC)
ἂψ δ' ἐπί Πατρόκλῳ τέτατο κρατερή ὑσμίνη ἀργαλέη πολύδακρυς, ἔγειρε δέ νεῖκος Ἀθήνη οὐρανόθεν καταβᾶσα· προῆκε γάρ εὐρύοπα Ζεύς ὀρνύμεναι Δαναούς· δή γάρ νόος ἐτράπετ' αὐτοῦ.