'πορθμός' - search in All Authors, Showing 1 to 3 of 3 hits

1Anonymi, Ars Bobiensis, p. 35, l. 20 (auctor c.450)
hoc aurum ὁ χρυσός, alligamentum δεσμός, argentum ἄσημος, aes χαλκός, aeuum, armarium, altum βυθός, bellum, caelum, certamen, culmen ὄροφος, cerebrum, caementum ὁ χάλιξ, culleum ὁ ταύρειος, caenum βόρβορος, dumetum ὁ ἀκανθών, fundamentum, fulmen, flumen, fretum πορθμός, femur, ferrum, frenum, frumentum, fenum, ficetum ὁ συκών, ius ὁ ζωμός, iugum ζυγός, inguen βουβών, incendium, iusiurandum ὅρκος, litus, limen, lorum, labrum λουτήρ, lutum, licium μίτος, lustrum φωλεός, latibulum, murmur, myrtetum μυρσών, matrimonium, monile ὅρμος, nemus δρυμών, omen, onus γόμος, oliuetum ἐλαιών, oraculum, pratum, patibulum σταυρός, palatum οὐρανίσκος, periculum, plumbum, rus, stagnum κασσίτερος, sertum, stamen στήμων, sepulchrum, saeculum, solium ὁ βασιλικὸς θρόνος, scutum θυρεός, tergum νῶτος, templum, tribulum ὁ σταχυοτόμος, tempus, tus ὁ λιβανωτός, uinculum, uber ὁ μαστός, uinum, ueru ὀβελός, uiscum, uinetum ὁ ἀμπελών, ueratrum ἑλλέβορος, uadum ὁ πορεύσιμος τόπος.
2Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 457, l. 41 (auctor c.362)
fretum πορθμός.
3Lactantius Placidus, In Statii Thebaida commentum, 1, 120; 211 (auctor fl.c.400)
Huic contrarius πορθμός, quod Latine 'fretum' dicitur, inter uicinas terras angustum mare.