'πώγων' - search in All Authors, Showing 1 to 8 of 8 hits

1Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ier, 31; 37
πᾶσαν κεφαλὴν ἐν παντὶ τόπῳ ξυρήσονται, καὶ πᾶς πώγων ξυρηθήσεται, καὶ πᾶσαι χεῖρες κόψονται, καὶ ἐπὶ πάσης ὀσφύος σάκκος.
2Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2479; 1 (opus 1508)
Πίθηκος πώγων’ ἔχων, id est simia barbam portans.
3Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2479; 2 (opus 1508)
Aristophanes ἐν Ἀχαρνεῦσιν· Ὦ πίθηκε τόν πώγων’ ἔχων.
4Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 4, 3117; 1 (opus 1508)
Προνόμου πώγων, id est Pronomi barba, de praelonga dicebatur.
5Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 4, 3117; 2 (opus 1508)
Aristophanes in Concionatricibus: Ἀργύρριος γοῦν τόν Προνόμου πώγων ἔχων Λέληθε, id est Hucusque latuit ergo Pronomi Argyrrhium Gestare barbam.
6Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 7; 1 (auctor c.350)
ἄνθρωπος homo πόσις maritus γυνή mulier ἄλοχος uxor γαμέτις uxor παῖς infans / puer νεανίσκος iuvenis γέρων senex γραῦς anicula ἡλικία aetas θνητός mortalis ζωτικός vitalis ζωή vita ψυχή anima πνεῦμα spiritus ἆσθμα alitus φωνή vox σῶμα corpus μέλη membra αἷμα sanguis χολή fel σίελος saliva μυελός medulla μύξαι mucci νεῦρα nervi φλέβες venae κεφαλή caput τρίχες capilli οὖλαι crispi μέλαιναι nigri πολιαί cani πυρραί rufi κρανίον calvaria ἐγκέφαλος cerebrum βρέγμα occipitium κορυφή vertix ὑμήν membranum μέτωπον frons ὀφρύες supercilia ὀφθαλμοί oculi κανθοί palpebrae κόραι pupillae παρειαί genae ὄψις facies ῥυτίδες rugae ῥώθων nasus γνάθοι buccae σιαγόνες maxillae γένειον mentum χνοῦς lanugo πώγων barba χείλη labra στόμα os ὀδόντες dentes μύλαι molae οὖλα gingivae γλῶσσα lingua οὐρανίσκος palatum κιονίς columella τράχηλος collum ὦμοι humeri νῶτος dorsum μασχάλαι alae κατακλείς iugulum φάρυγγες fauces λάρυγξ gurgulio βραχίονες brachia ἀγκῶνες cubiti μύες lacerti ἄρθρα articuli χεῖρες manus δάκτυλοι digiti ἀντίχειρ pollix ὄνυχες ungues δεξιά dextra ἀριστερά sinistra στῆθος pectus μαστοί mammae ζείζιν dida βίζιν ubera πλευραί latera ὀσφύες lumbi λαγόνες ilia κερκίδες costae ῥάχις spina κοιλία venter ἔντερα intestina ἐπίπλους omentum σπλήν lien ἧπαρ iecor καρδία cor πλεύμων pulmo ὀμφαλός umbilicus γλουτοί clunes πρόσθεμα natura ἀκροβυστία praeputium πυγαί nates πρωκτός culus ἀρχός stalis ὄρχεις colei σάρκες pulpae κύστις vessica νεφροί renes μηροί femora γόνατα genua ἀγκύλαι concavae / poplites σκέλη crura ἀντικνήμια tibiae γαστροκνήμια surae πόδες pedes ἀστράγαλοι tali πτέρναι calcanea ταρσοί plantae ἴχνος vestigium μεσοδάκτυλα inter digitos
7Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 33, l. 3 (auctor c.362)
item feminina semper singularia, haec barba ὁ πώγων, haec culpa αἰτία ψόγος, haec eloquentia ἡ λογιότης, elegantia ἡ ἀστειότης, fames ὁ λιμός, haec Graecia ἡ Ἑλλάς, haec galla ἡ κηκίς, haec hara ὁ συφεός, haec labes ὁ ὄλισθος, haec lux τὸ φῶς, memoria ἡ μνήμη, malitia ἡ κακότης, pax ἡ εἰρήνη, prosapia ἡ προγονία, rabies ἡ λύσσα, supellex ἡ ἐνδομενεία, sanies ὁ λύθρος, socordia ἡ ἀδράνεια, sitis ἡ δίψα, tabes ἡ τηκεδών, uecordia ἡ ἄνοια, uis ἡ βία.
8Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 453, l. 19 (auctor c.362)
haec barba ὁ πώγων.