'ρέω' - search in All Authors, Showing 1 to 9 of 9 hits

1Anselmus Laudunensis et schola Glossa ordina, Prophetia Ieremiae, 114, 0052D (auctor -1117)
(RAB.) Graeci, ῥητίνην vocant; ῥέω enim dicitur de eo quod manat, etc.
2Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1310; 19 (opus 1508)
Vocem dictam putant a λήθω et ῥέω, quod dictum fallens memoriam excidat, quemadmodum et φλύαρον et φλυαρίαν dictam a φλύω et ῥέω, quod superfluant exundentque verbis garruli.
3Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 4, 3543; 3 (opus 1508)
Vox composita videtur a ναί, quod est adfirmantis, et κίσση, pica, et ῥέω, quod est fluo, quod involuta loquacitate negent quod affirmare videntur, rursus affirment quod negant.
4Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 473, l. 18 (auctor c.362)
mano ῥέω.
5Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 474 (auctor c.362)
promano ῥέω.
6Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 468 (auctor c.362)
mano ῥέω.
7Macrobius Theodosius, Iohannis (Scoti) defloratio de Macrobio, p. 602, l. 4 (auctor c.420)
et si inueneris ante ω β φ π πτ, λείβω γράφω τέρπω κόπτω, primae coniugationis pronuntiabis; si autem reppereris γ κ χ, λέγω πλέκω τρέχω, secundam uocabis: quodsi δ θ τ, ᾄδω πλήθω ἀνύτω, tertiam dices: quarta erit, si habuerit ζ ἤ δύο σσ , φράζω ὀρύσσω: si uero fuerint liquidae λ μ ν ρ, πάλλω νέμω κρίνω σπείρω, quintam notabunt: sexta profertur διὰ καθαροῦ τοῦ ω, ῥέω θεραπεύω.
8Macrobius Theodosius, Iohannis (Scoti) defloratio de Macrobio, p. 623, l. 18 (auctor c.420)
etenim πνεῖν χεῖν ῥεῖν non sunt integra, sed ex collisione contracta: fuit enim integritas πνέειν χέειν ῥέειν, et medio ε subtracto in unam syllabam sunt redacta et ex themate uerborum ueniunt πνέω χέω ῥέω.
9Macrobius Theodosius, Iohannis (Scoti) defloratio de Macrobio, p. 623, l. 21 (auctor c.420)
nullum enim Graecum uerbum ἀπαρέμφατον ex uerbo in ω desinente factum non eundem numerum syllabarum tenet, qui in prima positione uerbi fuit, νοῶ νοεῖν, τιμῶ τιμᾷν, χρυσῶ χρυσοῦν, τρέχω τρέχειν, τύπτω τύπτειν: sic πνέω πνέειν, χέω χέειν, ῥέω ῥέειν, ex quibus πνεῖν χεῖν ῥεῖν sunt facta.