'ρίγος' - search in All Authors, Showing 1 to 8 of 8 hits

1Aristoteles, Problemata, 3, 26; 10 (auctor 384BC-322BC)
Διὸ καὶ τοῖς προσχεομένοις τὸ θερμὸν αἱ φρῖκαι γίνονται· ἐγκατακλειόμενον γὰρ τὸ ψυχρὸν εἴσω καὶ ἀντιπεριιστάμενον ἵστησι τὰς τρίχας· καὶ τῷ ἀρχομένῳ πυρέττειν τὸ γινόμενον ῥῖγος δι´ ὁμοίαν αἰτίαν γίνεται.
2Aristoteles, Problemata, 8, 22; 1 (auctor 384BC-322BC)
Ἢ διότι ὁ ῥιγῶν μᾶλλον κατέχει τὸ πνεῦμα ἢ ἐκπνεῖ, ὁ δὲ καθεύδων ἐκπνεῖ ἢ εἰσπνεῖ; ἐναντίως οὖν ποιεῖ ἔχειν τὸ ῥῖγος τῷ καθεύδειν.
3Aristoteles, Problemata, 27; 39 (auctor 384BC-322BC)
διὰ μὲν οὖν τὸ ἐκλείπειν τὸ θερμὸν ἐκ τῶν ἄνωθεν τὸ ῥῖγος γίνεται, διὰ δὲ τὸ ὑγρὸν ἡ δίψα.
4Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Dan, 3; 67
εὐλογεῖτε, ῥῖγος καὶ ψῦχος, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
5Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 761; 6 (opus 1508)
Idem libro quarto de Pythagoricis ex Antiphane: Ἔδει δ’ ὑπομεῖναι μικρόν ἀσιτίαν, ῥύπον, Ῥῖγος, σιωπήν, στυγνότητ’, ἀλουσίαν, id est, Inedia, sordes sunt ferendae paululum, Silentium, tristitia, frigoris rigor, Simul ferendum corpus expers balnei.
6Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 455, l. 27 (auctor c.362)
algor ῥῖγος.
7Homerus, Odyssea, 5, 451; 8 (auctor fl.700BC)
εἰ δέ κεν ἐς κλιτύν ἀναβάς καί δάσκιον ὕλην θάμνοις ἐν πυκινοῖσι καταδράθω, εἴ με μεθείη ῥῖγος καί κάματος, γλυκερός δέ μοι ὕπνος ἐπέλθῃ, δείδω, μή θήρεσσιν ἕλωρ καί κύρμα γένωμαι.
8Plato, Timaeus, p1, 62; 4 (auctor c.425BC-347BC)
τῇ δὴ μάχῃ καὶ τῷ σεισμῷ τούτῳ τρόμος καὶ ῥῖγος ἐτέθη, ψυχρόν τε τὸ πάθος ἅπαν τοῦτο καὶ τὸ δρῶν αὐτὸ ἔσχεν ὄνομα.