'ροά' - search in All Authors, Showing 1 to 7 of 7 hits

1Aristoteles, Problemata, 20; 4 (auctor 384BC-322BC)
Διὰ τί ἔνια ἄνθος ἔχοντα ἄκαρπά ἐστιν, οἷον σίκυος καὶ κολόκυνθα καὶ ῥόα; ἢ οὐκ ἄκαρπα, ἀλλὰ ταῦτα καρπός ἐστιν; περικάρπιον γοῦν ἐστὶ τὸ ἀνθοῦν, ὁ δὲ σίκυος περικάρπιον.
2Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ez, 19; 10
ἡ μήτηρ σου ὡς ἄμπελος, ὡς ἄνθος ἐν ῥόᾳ ἐν ὕδατι πεφυτευμένη, ὁ καρπὸς αὐτῆς καὶ ὁ βλαστὸς αὐτῆς ἐγένετο ἐξ ὕδατος πολλοῦ.
3Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ioel, 1; 12
ἡ ἄμπελος ἐξηράνθη, καὶ αἱ συκαῖ ὠλιγώθησαν· ῥόα καὶ φοῖνιξ καὶ μῆλον καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐξηράνθησαν, ὅτι ᾔσχυναν χαρὰν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.
4Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Agg, 2; 19
εἰ ἔτι ἐπιγνωσθήσεται ἐπὶ τῆς ἅλω καὶ εἰ ἔτι ἡ ἄμπελος καὶ ἡ συκῆ καὶ ἡ ῥόα καὶ τὰ ξύλα τῆς ἐλαίας τὰ οὐ φέροντα καρπόν, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης εὐλογήσω.
5Concilia varia Dionysius Exiguus, Codex canonum ecclesiae universae, 67, 0081 (auctor c.470–c.544)
ροα'.
6Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 11; 1 (auctor c.350)
πλακοῦς placenta ἐγχυτοῦς libus ἐντυρίτης subitillus μελίτωμα melitomata τηγανίτης lucunculus κοπτή copta ὀπώρα poma σταφυλή uva σταφίς uva passa στροβίλια nuclei σῦκα ficus σχάδες caricae φοίνικες palmae τραγήματα bellaria κάρυα nuces λόπιμα castaneae συκάμινα morae κοκκύμηλα pruna ἄπιοι pira μῆλα mala ῥόα granata κυδώνια cotonea ἀχλάδες mespila
7Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 462, l. 17 (auctor c.362)
malum granatum ῥόα.