'ρόθος' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Hesiodus, Opera et dies, 202; 6 (auctor fl.c.700BC)
τῆς δὲ Δίκης ῥόθος ἑλκομένης, ᾗ κ' ἄνδρες ἄγωσι δωροφάγοι, σκολιῇς δὲ δίκῃς κρίνωσι θέμιστας.