'σειρά' - search in All Authors, Showing 1 to 5 of 5 hits

1Agatho papa, Epistolae, 87, 1198D
Οὐκ ἐλλείψουσι δὲ καὶ ἄλλων σεβασμίων Πατέρων δεδοκιμασμέναι μαρτυρίαι τῶν δύο φανερῶς λεγόντων φυσικὰς ἐνεργείας ἐν τῷ Χριστῷ, ἵνα σιωπῇ παραδράμωμεν τὸν ἅγιον Κύριλλον τὸν Ἱεροσολύμων, τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Κωνσταντινουπόλεως, ἢ ὁσοιδήποτε μετὰ ταῦτα ὑπὴρ τῆς ὀρθότητος τῆς σεβασμίας ἐν Χαλκηδόνι συνόδου, καὶ τοῦ τόμου τοῦ ἁγίου Λέοντος ἀπολογούμενοι τοὺς ἐπιπόνους ἀγῶνας κατὰ τῶν συγχεουσῶν αἱρέσεων ἐπεδείξαντο [ἀπεδείξαντο], ὧντινων ἀπὸ τῆς πλάνης καὶ ἡ τοῦ καινοῦ δόγματος κατῆλθε σειρὰ [φάσις], τουτέστιν ὁ τῆς μακαρίας μνήμης Ἰωάννης ὁ Σκυθοπόλεως ἐπίσκοπος, Εὐλόγιος ὁ Ἀλεξανδρείας πρόεδρος, Εὐφραίμιος καὶ Ἀναστάσιος ὁ μέγας, τῆς Θεουπόλεως Ἐκκλησίας οἱ ἄξιοι καθηγεμόνες, καὶ ὁ ὑπὲρ πάντας ζηλωτὴς τῆς ἀληθείας καὶ ἀποστολικῆς πίστεως, ὁ ἐν εὐσεβεῖ τῇ μνήμῃ Ἰουστινιανὸς ὁ βασιλεὺς, οὗτινος ἡ ὁρθότης τῆς πίστεως ὁπόσον ὑπὲρ τῆς εἰλικρινοῦς ὁμολογίας τῷ Θεῷ ἤρεσε, τοσοῦτον τὴν Χριστιανικωτάτην πολιτείαν ὕψωσε.
2Anonymi, Ars Bobiensis, p. 27, l. 14 (auctor c.450)
masculina semper pluralia: hi antes ὄρχατοι, οἱ στοῖχοι τῶν ἀμπέλων (λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ ἱππικῶν τάξεων), hi carceres αἱ ἀφετηρίαι ἀπὸ τοῦ συνέχειν (sed Vergilius ruuntque effusi carcere currus singulariter dixit), hi cani πολιαί, hi casses ὑφάσματα ἀραχνῶν, hi casses τὰ δίκτυα, hi cancelli, hi caelestes, hi foci (pro sedibus, pro Penatibus), hi furfures πίτυρα, hi fori (loca spectaculorum; item fori sunt in nauibus, ubi nautae sedentes remigant), hi freni χαλινοί (sed et frena et frenum inuenimus; λέγεται δὲ καὶ σειρὰ φύσεως freni), hi inferi, hi grumi οἱ διορίζοντες τοὺς ὅρους λίθοι, hi inferni ὑπόγειοι, hi liberi τὰ τέκνα, hi lendes κονίδες, hi Lares θεοὶ κατοικίδιοι (et Larem legimus et Las et Lar:), hi loci τῆς μήτρας οἱ τόποι, hi lemores νυκτερινοὶ δαίμονες, hi mores, hi manes, hi maiores πρόγονοι, hi minores μεταγενέστεροι, hi nostrates ἡμέτεροι (sed huic singulare quidam dant nostras nostratis, ut potestas potestatis; et magistras magistratis inuenimus), hi optumates (sed inuenimus optumas; et infimates legimus), hi pugillares πινακίδες, hi primores, hi proceres, posteri, Quirites (et Quiritem inuenimus), hi Quinquatrus Παναθήναια, hi sentes, hi sales (cum religionis causa dicimus), hi uepres ἄκανθαι, θάμνοι, βοτανώδης τόπος.
3Dositheus, Ars, p. 104, l. 16 (auctor c.350)
φιλῶ amo, ἐφίλησα amaui, ἡλιάζω aprico, κατηγορῶ accuso, δεινοποιῶ acerbo, προσκυνῶ adoro, σωρεύω aceruo, ἐπιτηδεύω affecto {καλῶ accerso}, ἰσῶ aequo, ἀκυρῶ abrogo, οἰκοδομῶ aedifico, ἡνιοχῶ agito, διατιμῶμαι aestimo, σωρεύω ἑνὶ χώματι aggero, ἀροτριῶ aro, ἀλλοτριῶ alieno, μοιχεύω adultero, θιγγάνω attamino, μεγαλύνω amplio, ἀποσυνιστῶ amando, δεσμῶ alligo, στενῶ angusto, προσαγορεύω appello, ὁπλίζω armo, σφίγγω arto, λευκαίνω albo, βοηθῶ adiuuo, βαστάζω baiulo, καταφιλῶ basio, πολεμῶ bello, μακαρίζω beo, τυφλῶ caeco, ᾄδω κοκκύζω σαλπίζω canto, θηρῶ capto, ἀμαυρῶ caligo, τορεύω caelo † cribro, ξυλοκοπῶ νουθετῶ castigo, κοιλαίνω cauo cauaui, ὑποδέννω calcio, ἐναλλάσσω commuto, γεραίρω ἑορτάζω celebro, συναγελάζω congrego, ταχύνω celero, κηρῶ cero, τρέφω cibo πολλάκις ἄρχομαι coepto, περινοστῶ circo, ἀναγορεύω καλῶ cito, σειρῶ cimusso, ἡ σειρὰ τοῦ βίρρου cimussatio, ἡλοκοπῶ clauo, φωνῶ κράζω clamo, συντρέφω coagulo, χρωματίζω coloro, κιχρῶ commodo, εὐτρεπίζω ὠνοῦμαι comparo, δεσμεύω copulo, στέφω corono, κραδαίνω corusco, φιλοποιῶ διαλλάσσω concilio, πατῶ calco, συγκροτῶ conflo, καταπονῶ conflicto, συστρέφω conglobo, συνδρωπακίζω compilo, στερροποιῶ corroboro, καταμανθάνω considero, ἀπαρτίζω consummo, συνάπτω οἰκίαν χωρίῳ continuo, μιαίνω contamino, λυπῶ στυγνῶ ποινῶ contristo, χειροτονῶ γεννῶ creo, αἱματῶ cruento, βασανίζω crucio, κραδαίνω crispo, ψοφῶ crepo, καίω cremo, ψέγω culpo, συνσωρεύω coaceruo, κατακρίνω condemno, καλλωπίζω decoro, ζημιῶ damno, ἐκλευκαίνω dealbo, πάρετον ποιῶ debilito, καταισχύνω dehonesto, ἀπολεπίζω decortico, κλίνω declino, δεκατῶ decurio, δεκατῶ decumo, ἀποβυρσῶ decorio, ἀναγγέλλω denuntio, δηλῶ declaro, τραχηλοκοπῶ decollo, βουλεύομαι delibero, οἰκονομῶ dispenso, καταπονῶ defatigo, στρεβλῶ deprauo, διυλίζω defaeco, καταπίνω deuoro, ἀποφυλλίζω defolio, ψιλῶ deglabro, παραληρῶ deliro, διηθῶ deliquo, τέρπω delecto, πυκνῶ denso, μονῶ desolo, διαπαρθενεύω deuirgino, καθοσιῶ dico, ὑπαγορεύω dicto, πλουτίζω diuito, πλατύνω dilato, καταστάζω destillo, μετοχετεύω diriuo, διαιρῶ διασκορπίζω discrimino, δίδωμι do, δαμάζω domo, ἀπατενίζω degenero, πελεκῶ dolo, νουθετῶ documento, ἀφορίζω destino, διπλασιάζω duplico, ἀφοσιῶ dedico.
4Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 35, l. 3 (auctor c.362)
item masculina semper pluralia, hi antes οἱ στίχοι τοῦ ἀμπελῶνος ἢ διάταξις ἀμπέλων, hi carceres a coercendo τὰ εἰρκτήρια; et carcer, ruuntque effusi carcere currus Vergilius: hi caelites οὐρανίωνες, hi cani αἱ πολιαί, Vergilius cana Fides; sed ibi deam dixit: hi casses τὰ δίκτυα ἢ ὑφάσματα τῶν ἀραχνίων, hi cancelli οἱ κάγκελλοι, foci ἑστία, furfures, fori loca spectaculorum; item fori sunt in nauibus quo nautae sedentes remigant: freni οἱ χαλινοί, σειρὰ φύσεως; sed et frena et frenum inuenimus: inferi καταχθόνιοι, hi grumi οἱ τῶν ὅρων λίθοι, lendes κόνιδες, liberi τὰ τέκνα, Lares θεοὶ κατοικίδιοι; sed legimus et Lar Laris, sic uti mas maris: hi ludi αἱ θεωρίαι, hi loci muliebres ἡ μήτρα, loculi; legimus et loculus γλωσσόκομον: hi lemores νυκτερινοὶ δαίμονες, mores ἔθος τρόποι; sed et mos legimus: maiores οἱ πρόγονοι, inferni et inferi ὑπόγειοι, hi minores μεταγενέστεροι, manes δαίμονες, hi natales ἡ εὐγένεια, id est nobilitates, nostrates ἡμέτεροι; sed huic singulare quidam dant, uelut nostras nostratis, ut potestas potestatis, magistratus οἱ ἄρχοντες; et magistras magistratis inuenimus: optimates οἱ κράτιστοι πρωτάρχοντες; sed inuenimus optimas, et infimates legimus: pugillares πινακίδες, primores πρωτεύοντες, proceres ἔξαρχοι πρωτάρχοντες, posteri μεταγενέστεροι, plures πλείονες, plerique οἱ πλεῖστοι, Penates πάτριοι θεοί, Quirites πολῖται Ῥωμαῖοι, Quinquatrus Παναθήναια, sentes ἄκανθαι βάτος, singuli ἕκαστοι, sales οἱ ἅλες οἱ σίλλοι, superi, uepres αἱ ἄκανθαι ἢ εἶδος βοτάνης.
5Origenes Hieronymus Stridonensis Incertus, Lexicon nominum hebraicorum, 23, 1249
Σεῖρα, ἀνώτερον, πορεία.