'σκάφη' - search in All Authors, Showing 1 to 7 of 7 hits

1Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Is, 5; 6
καὶ ἀνήσω τὸν ἀμπελῶνά μου καὶ οὐ μὴ τμηθῇ οὐδὲ μὴ σκαφῇ, καὶ ἀναβήσεται εἰς αὐτὸν ὡς εἰς χέρσον ἄκανθα· καὶ ταῖς νεφέλαις ἐντελοῦμαι τοῦ μὴ βρέξαι εἰς αὐτὸν ὑετόν.
2Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 2Mac, 12; 3
Ἰοππῖται δὲ τηλικοῦτο συνετέλεσαν τὸ δυσσέβημα· παρακαλέσαντες τοὺς σὺν αὐτοῖς οἰκοῦντας Ιουδαίους ἐμβῆναι εἰς τὰ παρακατασταθέντα ὑπ’ αὐτῶν σκάφη σὺν γυναιξὶν καὶ τέκνοις ὡς μηδεμιᾶς ἐνεστώσης πρὸς αὐτοὺς δυσμενείας,
3Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 2Mac, 12; 6
καὶ ἐπικαλεσάμενος τὸν δίκαιον κριτὴν θεὸν παρεγένετο ἐπὶ τοὺς μιαιφόνους τῶν ἀδελφῶν καὶ τὸν μὲν λιμένα νύκτωρ ἐνέπρησεν καὶ τὰ σκάφη κατέφλεξεν, τοὺς δὲ ἐκεῖ συμφυγόντας ἐξεκέντησεν.
4Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Od, 10; 6
καὶ ἀνήσω τὸν ἀμπελῶνά μου, καὶ οὐ μὴ τμηθῇ οὐδὲ μὴ σκαφῇ, καὶ ἀναβήσεται εἰς αὐτὸν ὡσεὶ εἰς χέρσον ἄκανθαι, καὶ ταῖς νεφέλαις ἐντελοῦμαι τοῦ μὴ βρέξαι εἰς αὐτὸν ὑετόν.
5Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Bel, 1; 33
καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ καὶ ἦν Αμβακουμ ἔχων ἄρτους ἐντεθρυμμένους ἐν σκάφῃ ἐν ἑψήματι καὶ στάμνον οἴνου κεκερασμένου καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον πρὸς τοὺς θεριστάς.
6Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1149; 6 (opus 1508)
Theocriti scholiastes in Pastoribus annotavit Atticis ἄμην dici, quod communis Graecorum lingua vocat δίκελλαν sive σκαπάνην, id est ligonem; quod si σκάφη idem significat, quod σκαπάνην, ridiculum erit in responso, perinde ac si quis petenti gladium neget se habere ensem.
7Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 20; 1 (auctor c.350)
ἐνδομενία supellex κλίνη lectus ἐνήλατον sponda παράθεμα pluteum φορεῖον lectica δίφρος sella ὑποπόδιον scabellum βάθρον scamnum γλωσσόκομον loculum κάμπτρα capsa τράπεζα mensa ἄβαξ caliclare πυργίσκος armarium κιβωτός arca ἱστός tela στόποδες peditelae σκάφη alveum ἁλατρίβανος pistillus τορύνη tudicula ζωμάλιστρος trulla μύλη mola ὄλμος pila ὑσσός pilus κόσκινον cribrum θυμιατήριον turibulum φανός lanterna σφυρίς sporta κάλαθος quasillum ῥιπίς flabellum σάρος scopa ψίαθος teges ἄτρακτος fusum σφόνδυλος verticellum κερκίς radium κτένιον pectinis ἀκόνη coticula στία focus ἠλεκάτη colus χώνη infidibulum / traiectorium χαράδρα cancellum