'συνδέομαι' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Plato, Parmenides, p1, 136; 9 (auctor c.425BC-347BC)
ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Παρμενίδη, Σωκράτει συνδέομαι, ἵνα καὶ αὐτὸς διακούσω διὰ χρόνου.