'τήμερον' - search in All Authors, Showing 1 to 24 of 24 hits

1Aristoteles, Physica, 4, 12; 14
ἔτι εἰ τὸ ἅμα εἶναι κατὰ χρόνον καὶ μήτε πρότερον μήτε ὕστερον τὸ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι καὶ ἑνὶ [τῷ] νῦν ἐστιν, εἰ τά τε πρότερον καὶ τὰ ὕστερον ἐν τῷ νῦν τῳδί ἐστιν, ἅμα ἂν εἴη τὰ ἔτος γενόμενα μυριοστὸν τοῖς γε νομένοις τήμερον, καὶ οὔτε πρότερον οὔτε ὕστερον οὐδὲν ἄλλο ἄλλου.
2Aristoteles, Physica, 4, 15; 6
ἥξει νῦν, ὅτι τήμερον ἥξει· ἥκει νῦν, ὅτι ἦλθε τήμερον.
3Aristoteles, Physica, 4, 10; 14 (auctor 384BC-322BC)
ἔτι εἰ τὸ ἅμα εἶναι κατὰ χρόνον καὶ μήτε πρότερον μήτε ὕστερον τὸ ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι καὶ ἑνὶ [τῷ] νῦν ἐστιν, εἰ τά τε πρότερον καὶ τὰ ὕστερον ἐν τῷ νῦν τῳδί ἐστιν, ἅμα ἂν εἴη τὰ ἔτος γενόμενα μυριοστὸν τοῖς γε νομένοις τήμερον, καὶ οὔτε πρότερον οὔτε ὕστερον οὐδὲν ἄλλο ἄλλου.
4Aristoteles, Physica, 4, 13; 6 (auctor 384BC-322BC)
ἥξει νῦν, ὅτι τήμερον ἥξει· ἥκει νῦν, ὅτι ἦλθε τήμερον.
5Aulus Gellius, Noctes Atticae, 17, 8, 7; 7 (auctor c.125–c.180)
Aspicit puer gutum atrocibus oculis stomachabundus et concussum vehementius iterum in aulam vertit; idque cum omnes sensim atque summissim rideremus, tum puer Graece, et id quidem perquam Attice μή γελᾶτε, inquit, ἔνι τοὔλαιον· ἀλλ' οὐκ ἴστε, οἷα φρίκη περί τόν ὄρθρον γέγονε τήμερον· κεκρυστάλλωται.
6Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 685; 8 (opus 1508)
Rursum apud eundem in eadem fabula: Καί σύκινον τόν ἰσχυρόν τοῦτον θεόν Ἐγώ ποιήσω τήμερον δοῦναι δίκην, id est Ficulnum ego hercle ac praepotentem istum deum Compulero poenas hoc die dependere, ficulnum deum appellans imbecillum ac nullarum virium.
7Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1119; 9 (opus 1508)
Aristophanes in Vespis: Ἐγώ σε τήμερον βλέπειν σκύτη ποιήσω, id est Ego hoc quidem faxo die te tergora obtueri.
8Hieronymus Stridonensis, De viris illustribus, 23, 0604C (auctor 340-420)
Εἰ δέ τινες ἐκ τῶν ἄχρι τήμερον συγγεγραμμένων παρ' ἐμοῦ ἐν τῷδε τῷ τεύχει παρελείφθησαν, ἑαυτοῖς μᾶλλον ἢ μοὶ ἐπιγραφέτωσαν.
9Hieronymus Stridonensis, De viris illustribus, 23, 0614A (auctor 340-420)
Τὸ δὲ ἑβραϊκὸν ἄχρι τήμερόν ἑστι ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ Καισαρείας τῇ παρὰ Παμφίλου μάρτυρος περισπουδάστως κατασκευασθείσῃ.
10Hieronymus Stridonensis, De viris illustribus, 23, 0634A (auctor 340-420)
Τελευτᾷ τῷ τρίτῳ ἐνιαυτῷ Τραϊανοῦ, καὶ τὴν τούτου μνήμην ἄχρι τήμερον ἐν τῇ Ῥώμῃ οἰκοδομηθεῖσα ἐκκλησία φυλάττει.
11Hieronymus Stridonensis, De viris illustribus, 23, 0644B (auctor 340-420)
Θεόφιλος ἕκτος τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Ἐκκλησίας ἐπίσκοπος, βασιλεύοντος Μάρκου Ἀντωνίνου Βήρου βίβλον κατὰ Μαρκίωνος συνέταξεν, ἥτις ἄχρι τήμερον τυγχάνει.
12Hieronymus Stridonensis, De viris illustribus, 23, 0686B (auctor 340-420)
Πιέριος, τῆς κατὰ Ἀλεξάνδρειαν Ἐκκλησίας πρεσβύτερος, ἐπὶ Κάρου καὶ Διοκλετιανοῦ βασιλέων, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν Θεωνᾶς ἐπίσκοπος ἐκυβέρνα, ἀνθηρῶς τὸν λαὸν ἐδίδαξε, καὶ εἰς τοσαύτην τῶν τε λόγων καὶ διαφόρων ὁμιλιῶν, τῶν ἄχρι τήμερον τυγχανουσῶν, ἦλθεν εὐφυΐαν, ὥστε αὐτὸν νέον κληθῆναι Ὠριγένην.
13Hieronymus Stridonensis, De viris illustribus, 23, 0712A (auctor 340-420)
Οὗτος ἄχρι τήμερον παρά τινῶν τὴν Γνωστικὴν αἵρεσιν, τουτέστιν Βασιλείδου καὶ Μαρκίωνος, περὶ ὧν Εἰρηναῖος συνέγραψεν, ὡς αἱρετικὸς κατηγορεῖται, ἐκδικούντων τινῶν, οὐχ οὕτως αὐτὸν νενοηκέναι ὡς εὐθύνεται.
14Plato, Convivium, p1, 174; 4 (auctor c.425BC-347BC)
χθὲς γὰρ αὐτὸν διέφυγον τοῖς ἐπινικίοις, φοβηθεὶς τὸν ὄχλον· ὡμολόγησα δ' εἰς τήμερον παρέσεσθαι.
15Plato, Convivium, p1, 176; 13 (auctor c.425BC-347BC)
ἐπειδὴ τοίνυν, φάναι τὸν Ἐρυξίμαχον, τοῦτο μὲν δέδοκται, πίνειν ὅσον ἂν ἕκαστος βούληται, ἐπάναγκες δὲ μηδὲν εἶναι, τὸ μετὰ τοῦτο εἰσηγοῦμαι τὴν μὲν ἄρτι εἰσελθοῦσαν αὐλητρίδα χαίρειν ἐᾶν, αὐλοῦσαν ἑαυτῇ ἢ ἂν βούληται ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον, ἡμᾶς δὲ διὰ λόγων ἀλλήλοις συνεῖναι τὸ τήμερον· καὶ δι' οἵων λόγων, εἰ βούλεσθε, ἐθέλω ὑμῖν εἰσηγήσασθαι.
16Plato, Cratylos, p1, 396; 10 (auctor c.425BC-347BC)
δοκεῖ οὖν μοι χρῆναι οὑτωσὶ ἡμᾶς ποιῆσαι· τὸ μὲν τήμερον εἶναι χρήσασθαι αὐτῇ καὶ τὰ λοιπὰ περὶ τῶν ὀνομάτων ἐπισκέψασθαι, αὔριον δέ, ἂν καὶ ὑμῖν συνδοκῇ, ἀποδιοπομπησόμεθά τε αὐτὴν καὶ καθαρούμεθα ἐξευρόντες ὅστις τὰ τοιαῦτα δεινὸς
17Plato, Cratylos, p1, 399; 3 (auctor c.425BC-347BC)
Σωκράτης ὀρθῶς γε σὺ πιστεύων· ὡς καὶ νῦν γέ μοι φαίνομαι κομψῶς ἐννενοηκέναι, καὶ κινδυνεύσω, ἐὰν μὴ εὐλαβῶμαι, ἔτι τήμερον σοφώτερος τοῦ δέοντος γενέσθαι.
18Plato, Crito, p1, 43; 12 (auctor c.425BC-347BC)
Σωκράτης τίνα ταύτην· ἢ τὸ πλοῖον ἀφῖκται ἐκ Δήλου, οὗ δεῖ ἀφικομένου τεθνάναι με· Κρίτων οὔτοι δὴ ἀφῖκται, ἀλλὰ δοκεῖν μέν μοι ἥξει τήμερον ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν ἥκοντές τινες ἀπὸ Σουνίου καὶ καταλιπόντες ἐκεῖ αὐτό.
19Plato, Crito, p1, 43; 13 (auctor c.425BC-347BC)
δῆλον οὖν ἐκ τούτων [τῶν ἀγγέλων] ὅτι ἥξει τήμερον, καὶ ἀνάγκη δὴ εἰς αὔριον ἔσται, ὦ Σώκρατες, τὸν βίον σε τελευτᾶν.
20Plato, Crito, p1, 43; 14 (auctor c.425BC-347BC)
Σωκράτης ἀλλ', ὦ Κρίτων, τύχῃ ἀγαθῇ, εἰ ταύτῃ τοῖς θεοῖς φίλον, ταύτῃ ἔστω· οὐ μέντοι οἶμαι ἥξειν αὐτὸ τήμερον.
21Plato, Hippias, p1, 293; 11 (auctor c.425BC-347BC)
καὶ οὐδέπω καὶ τήμερον,» φήσει, «οἷός τ' εἶ, ὦ Σώκρατες, περὶ τοῦ καλοῦ ὅτι ἐστὶ τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνασθαι.
22Plato, Phaedo, p1, 61; 5 (auctor c.425BC-347BC)
ἄπειμι δέ, ὡς ἔοικε, τήμερον· κελεύουσι γὰρ Ἀθηναῖοι.
23Plato, Phaedo, p1, 89; 8 (auctor c.425BC-347BC)
τήμερον, ἔφη, κἀγὼ τὰς ἐμὰς καὶ σὺ ταύτας, ἐάνπερ γε ἡμῖν ὁ λόγος τελευτήσῃ καὶ μὴ δυνώμεθα αὐτὸν ἀναβιώσασθαι.
24Priscianus Caesarensis, Ars Prisciani, p. 369 (vol. 2), l. 14 (auctor c.500)
Attici τὸ περὶ ὄρθρον, τὸ παράπαν, τὸ τήμερον, τὸ παραχρῆμα, τὸ αὐτίκα.