'ταώς' - search in All Authors, Showing 1 to 6 of 6 hits

1Aristoteles, De generatione animalium, 5, 6; 2 (auctor 384BC-322BC)
τοῦτο δὲ διχῶς, τὰ μὲν τῷ γένει, ὥσπερ πάρδαλις καὶ ταὼς καὶ τῶν ἰχθύων ἔνιοι οἷον αἱ καλούμεναι θρᾷτται, - τῶν δὲ τὸ μὲν γένος ἅπαν οὐ ποικίλον, γίγνονται δὲ ποικίλοι οἷον βόες καὶ αἶγες, καὶ ἐν τοῖς ὄρνισιν οἷον αἱ περιστεραί· καὶ ἄλλα δὲ γένη τὸ αὐτὸ πάσχει τῶν ὀρνίθων.
2Aristoteles, De incessu animalium, 10, 4; 8 (auctor 384BC-322BC)
Διόπερ τά τε ὁλόπτερα καὶ τῶν σχιζοπτέρων οἷς τὸ ὀρροπύγιον ἀφυῶς ἔχει πρὸς τὴν εἰρημένην χρῆσιν, οἷον τοῖς τε ταῷς καὶ τοῖς ἀλεκτρυόσι καὶ ὅλως τοῖς μὴ πτητικοῖς, οὐκ εὐθυποροῦσι· τῶν μὲν γὰρ ὁλοπτέρων ἁπλῶς οὐθὲν ἔχει ὀρροπύγιον, ὥστε καθάπερ ἀπήδαλον πλοῖον φέρεται, καὶ ὅπου ἂν τύχῃ ἕκαστον αὐτῶν προσπίπτει, ὁμοίως δὲ τά τε κολεόπτερα, οἷον κάνθαροι καὶ μηλολόνθαι, καὶ τὰ ἀνέλυτρα, οἷον μέλιτται καὶ σφῆκες.
3Aristoteles, Historia animalium, 1, I 1; 63 (auctor 384BC-322BC)
Καί τά μέν πανοῦργα καί κακοῦργα, οἷον ἀλώπηξ, τά δέ θυμικά καί φιλητικά καί θωπευτικά, οἷον κύων, τά δέ πρᾶα καί τιθασσευτικά, οἷον ἐλέφας, τά δ’ αἰσχυντηλά καί φυλακτικά, οἷον χήν, τά δέ φθονερά καί φιλόκαλα, οἷον ταώς.
4Aristoteles, Historia animalium, 6, VI 9; 1 (auctor 384BC-322BC)
Ὁ δέ ταώς ζῇ μέν περί πέντε καί εἴκοσιν ἔτη, γεννᾷ δέ τριέτης μάλιστα, ἐν οἷς καί τήν ποικιλίαν τῶν πτερῶν ἀπολαμβάνει· ἐκλέπει δ’ ἐν τριάκονθ’ ἡμέραις ἢ μικρῷ πλείοσιν.
5Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 278; 4 (opus 1508)
Usurpat autem et indicat adagium Lucianus in Nigrino: καί πόθεν ὁ ταώς οὗτος ; καί τάχα τῆς μητρός ἐστιν αὐτοῦ, id est Et unde hic pavo ?
6Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 15; 1 (auctor c.350)
ὄρνεα aves ἀλέκτωρ gallus ὄρνιξ gallina χήν ansera κύκνος ansar / olor ταῶς pao ἀετός aquila ἰκτίν milvus πέρδιξ perdix ἱέραξ acceptor κορώνη cornicula κολοιός graulus στρουθός passer βασιλίσκος gregnariolus κάνθαρος zimzario σπίννος fringuillus συκαλλός ficedula αἰγίθαλλος parra χελιδών erundo σεισοπυγίς motacilla φάσσα columbus περιστερά columba τρυγών turtur νυκτερίς vespertilio ὀλολυγών uluccus κόκκυξ cuculus νῆσσα anates αἴθυια mergulus ἀηδών querquedula κόσσυφος merulus κίχλα turdus νυκτικόραξ bubo κορυδαλλός parrula δρυοκόλαψ picus μυῖα musca μέλισσα apis σφήξ vespa ψυχή papilio ἀκρίς locusta οἶστρος tabanus κώνωψ culex κάνθαρος scarabeus σίλφη blatta κόρις cimex φθείρ peduculus ψύλλος pulex