'τελώνης' - search in All Authors, Showing 1 to 7 of 7 hits

1Aristoteles, Rhetorica, 2, 23, 3; 8 (auctor 384BC-322BC)
ἄλλος ἐκ τῶν πρὸς ἄλληλα· εἰ γὰρ θατέρῳ ὑπάρχει τὸ καλῶς ἢ δικαίως ποιῆσαι, θατέρῳ τὸ πεπονθέναι, καὶ εἰ τὸ κελεῦσαι, καὶ τὸ πεποιηκέναι, οἷον ὡς ὁ τελώνης Διομέδων περὶ τῶν τελῶν, « εἰ γὰρ μηδ' ὑμῖν αἰσχρὸν τὸ πωλεῖν, οὐδ' ἡμῖν τὸ ὠνεῖσθαι » .
2Biblia, Novum testamentum graece, Mt, 10; 3
Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος,
3Biblia, Novum testamentum graece, Mt, 18; 17
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.
4Biblia, Novum testamentum graece, Lc, 18; 10
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης.
5Biblia, Novum testamentum graece, Lc, 18; 11
ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο, Ὁ θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης·
6Biblia, Novum testamentum graece, Lc, 18; 13
ὁ δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ’ ἔτυπτεν τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων, Ὁ θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.
7Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1009; 4 (opus 1508)
Proinde non inscite dixit Ariston apud Plutarchum in commentario De contοntione ignis et aquae: Ὀλίγου χρόνου τοῦ βίου τοῖς ἀνθρώποῖς δεδομένου, ὕπνος οἸον τελώνης τό ἥμισυ ἀφαιρεῖ τούτου, id est, Cum exiguum vitae tempus datum sit hominibus, somnus velut foenerator dimidium eius aufert.