'υπερώον' - search in All Authors, Showing 1 to 11 of 11 hits

1Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 2Rg, 19; 1
καὶ ἐταράχθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἀνέβη εἰς τὸ ὑπερῷον τῆς πύλης καὶ ἔκλαυσεν· καὶ οὕτως εἶπεν ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτόν Υἱέ μου Αβεσσαλωμ, υἱέ μου υἱέ μου Αβεσσαλωμ, τίς δῴη τὸν θάνατόν μου ἀντὶ σοῦ, ἐγὼ ἀντὶ σοῦ; Αβεσσαλωμ υἱέ μου υἱέ μου.
2Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 3Rg, 17; 19
καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς τὴν γυναῖκα Δός μοι τὸν υἱόν σου. καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτῆς καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰς τὸ ὑπερῷον, ἐν ᾧ αὐτὸς ἐκάθητο ἐκεῖ, καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ.
3Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 4Rg, 4; 10
ποιήσωμεν δὴ αὐτῷ ὑπερῷον τόπον μικρὸν καὶ θῶμεν αὐτῷ ἐκεῖ κλίνην καὶ τράπεζαν καὶ δίφρον καὶ λυχνίαν, καὶ ἔσται ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι πρὸς ἡμᾶς καὶ ἐκκλινεῖ ἐκεῖ.
4Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 4Rg, 4; 11
καὶ ἐγένετο ἡμέρα καὶ εἰσῆλθεν ἐκεῖ καὶ ἐξέκλινεν εἰς τὸ ὑπερῷον καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ.
5Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 2Par, 3; 9
καὶ ὁλκὴ τῶν ἥλων, ὁλκὴ τοῦ ἑνὸς πεντήκοντα σίκλοι χρυσίου. καὶ τὸ ὑπερῷον ἐχρύσωσεν χρυσίῳ.
6Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Tob, 3; 10
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐλυπήθη ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ἔκλαυσεν καὶ ἀναβᾶσα εἰς τὸ ὑπερῷον τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἠθέλησεν ἀπάγξασθαι. καὶ πάλιν ἐλογίσατο καὶ λέγει Μήποτε ὀνειδίσωσιν τὸν πατέρα μου καὶ ἐροῦσιν αὐτῷ Μία σοι ὑπῆρχεν θυγάτηρ ἀγαπητὴ καὶ αὐτὴ ἀπήγξατο ἀπὸ τῶν κακῶν· καὶ κατάξω τὸ γῆρας τοῦ πατρός μου μετὰ λύπης εἰς ᾅδου· χρησιμώτερόν μοί ἐστιν μὴ ἀπάγξασθαι, ἀλλὰ δεηθῆναι τοῦ κυρίου ὅπως ἀποθάνω καὶ μηκέτι ὀνειδισμοὺς ἀκούσω ἐν τῇ ζωῇ μου.
7Biblia, Novum testamentum graece, Act, 1; 13
καὶ ὅτε εἰσῆλθον, εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Μαθθαῖος, Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ Σίμων ὁ ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου.
8Biblia, Novum testamentum graece, Act, 9; 39
ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ’ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς.
9Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 18; 1 (auctor c.350)
οἰκία domus πύλη atrium παράθυρος posticium θεμέλιος fundamentum τοῖχος paries ὀροφή camara ἔδαφος pavimentum φάτνωμα lacunaria ἄσβεστος calx γῆ terra ἄμμος arena χάλιξ lateres / cimentum ὄστρακα testae φύραμα massa vel impensa πηλός lutum ἄχυρα palea δοκοί materiae στρωτῆρες assares σανίδες tabulae κάμακες perticae ῥῖπας cannae κέραμος tectum κεραμίδες tegulae καλυπτῆρες imbrices θύρα ostium οὐδός limen στροφεύς cardo θυρίς fenestra κλίμακες scalae καπνοδόχη fumarium οἴκημα cella γωνίαι anguli φάτνη praesepium μεσαύλιον conpluvium ὑπερῷον cenaculum κοιτών cubiculum ἡλιαστήριον solarium στοά porticus στῦλοι columnae ἀνδριάντες statuae ὑπόνομος cloaca ἄμφοδον vicus κρήνη lacus κονίαμα tectorium μαγειρεῖον cocinatorium ταμιεῖον cellarium ἀφεδρών conclavis τάφος sepulchrum
10Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 46, l. 19 (auctor c.362)
omnia nomina quae in es terminantur genetiuum faciunt in i, si tamen pura fuerit syllaba, ut acies παράταξις aciei, almities almitiei εὐπρέπεια [et similiter per reliquas litteras], caesaries χαῖτα caesariei, canities πολιά canitiei, dies ἡμέρα diei, effigies ἐκτύπωσις effigiei, eluuies * eluuiei, facies ὄψις faciei, glacies κρύσταλλος glaciei, ingluuies * ingluuiei, illuuies ῥύπος ἀκοσμία illuuiei, incies κίσσαγυναικός inciei, macies λεπτότης maciei, meridies μεσημβρία meridiei, progenies γέννα progeniei, pauperies πενία pauperiei, pernicies ὄλεθρος perniciei, proluuies προγαστρότης proluuiei, rabies λύσσα rabiei, sanies λύθρον saniei, scabies ψώρα scabiei, superficies ὑπερῷον superficiei, species εἶδος speciei, series τάξιςεἱρμός seriei, segnities βραδυτής segnitiei; si uero adiecta non fuerit i littera, confundit declinationem et in is genetiuum facit, ut ambages περίοδος ambagis, clades συμφορά cladis, cautes τραχών cautis, compages ἁρμογή compagis, contages μόλυσμα contagis, casses ὕφασμα ἀράχνης cassis, corbes κόφινος corbis, dapes εὐωχίαι dapis, faeles αἴλουρος faelis, fruges καρπός frugis, indoles ἀρετή indolis, labes ὄλισθος labis, moles μέγεθος molis, nubes νέφος nubis, suboles γέννημα subolis, Pales Εὐνομία Palis, sedesἕδρα sedis, strages σύμπτωσις σωμάτων stragis, saepesφραγμός saepis, ualles φάραγξ uallis, uerres κάπρος βιβαστής uerris, rupes ἀπορρωγάς rupis, scrobes βόθυνος φυτείας scrobis, torques μηνίσκος δέριον torquis.
11Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 460, l. 34 (auctor c.362)
superficies ὑπερῷον.