'υψηλοκάρδιος' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Prv, 16; 5
ἀκάθαρτος παρὰ θεῷ πᾶς ὑψηλοκάρδιος, χειρὶ δὲ χεῖρας ἐμβαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀθῳωθήσεται.