'φρην' - search in All Authors, Showing 1 to 8 of 8 hits

1Aristoteles, Rhetorica, 3, 15, 8; 9 (auctor 384BC-322BC)
ἄλλος, εἰ γέγονεν κρίσις, ὥσπερ Εὐριπίδης πρὸς Ὑγιαίνοντα ἐν τῇ ἀντιδόσει κατηγοροῦντα ὡς ἀσεβής, ὅς γ' ἐποίησε κελεύων ἐπιορκεῖν, ἡ γλῶσσ' ὀμώμοχ', ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος.
2Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1222; 3 (opus 1508)
Aristophanes in Ranis: Ἐξαμαξομένη φρήν, id est Animus a curru decidens, hoc est aberrans ab instituto.
3Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1441; 2 (opus 1508)
Est apud Euripidem in Hippolyto coronato: Ἡ γλῶσσ’ ὀμώμοχ’, ἡ δέ φρήν ἀνώμοτος, id est Iurata lingua est, animus iniuratus est.
4Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1441; 7 (opus 1508)
Euripidis dictum citatur a Platone in Theaeteto: Ἐάν ἀποκρίνῃ, ὅτι ἐστίν, Εὐριπίδειόν τι ξυμβήσεται· ἡ μέν γλῶττα ἀνέλεγκτος ἡμῖν ἔσται, ἡ δέ φρήν οὐκ ἀνέλεγκτος, id est Si responderis esse, eveniet nobis quiddam Euripideum: lingua nobis erit irredarguta, caeterum mens non erit irredarguta.
5Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 4, 3683; 1 (opus 1508)
Plato in Theaeteto: Ἀτάρ, ὡς ἔοικεν, ἐάν ὅτι ἔστιν, Εὐριπίδειόν τι ξυμβήσεται· ἡ μέν γλῶττα ἀνέλεγκτος ἡμῖν ἔσται, ἡ δέ φρήν οὐκ ἀνέλεγκτος, id est At, ut videtur, si posse responderis, Euripideum quiddam nobis accidet: lingua quidem nobis erit irredarguta, mens autem non erit irredarguta.
6Homerus, Ilias, 10, 42; 1 (auctor fl.700BC)
τόν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων· χρεώ βουλῆς ἐμέ καί σέ διοτρεφές ὦ Μενέλαε κερδαλέης, ἥ τίς κεν ἐρύσσεται ἠδέ σαώσει Ἀργείους καί νῆας, ἐπεί Διός ἐτράπετο φρήν.
7Plato, Convivium, p1, 199; 5 (auctor c.425BC-347BC)
612 οὖν ὑπέσχετο, ἡ δὲ φρὴν οὔ· χαιρέτω δή.
8Plato, Theaetetus, p1, 154; 9 (auctor c.425BC-347BC)
ἀτάρ, ὡς ἔοικεν, ἐὰν ἀποκρίνῃ ὅτι ἔστιν, Εὐριπίδειόν τι συμβήσεται· ἡ μὲν γὰρ γλῶττα ἀνέλεγκτος ἡμῖν ἔσται, ἡ δὲ φρὴν οὐκ ἀνέλεγκτος.