'χάδε' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Homerus, Ilias, 11, 456; 4 (auctor fl.700BC)
τρίς μέν ἔπειτ' ἤϋσεν ὅσον κεφαλή χάδε φωτός, τρίς δ' ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος.