'χαρακτηρισμός' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Paschasius Radbertus, De vita S. Adalhardi, 120, 1536C (auctor 785-860)
Caeterum, si figuram nobilitatis eius a puero describere voluero, quae Graece χαρακτηρισμὸς dicitur, ero inefficax; quia, etsi secundum rhetoricae artis facundiam ipsius persona consideretur, possitne laudis idonea comprobari, multo excellentius in eo illud antefertur, quod totus de carne in spiritum convolavit.