'χλιαρός' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Biblia, Novum testamentum graece, Apoc, 3; 16
οὕτως, ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου.