'χλωρός' - search in All Authors, Showing 1 to 8 of 8 hits

1Aristoteles, Historia animalium, 8, VIII 3; 18 (auctor 384BC-322BC)
Ἔτι κελεός· ἔστι δ’ ὁ κελεός τό μέγεθος ὅσον τρυγών, τό δέ χρῶμα χλωρός ὅλος· ἔστι δέ ξυλοκόπος σφόδρα, καί νέμεται ἐπί τῶν ξύλων τά πολλά, φωνήν τε μεγάλην ἔχει· γίνεται δέ μάλιστα τό ὄρνεον τοῦτο περί Πελοπόννησον.
2Aristoteles, Historia animalium, 9, IX 22; 1 (auctor 384BC-322BC)
Ὁ δέ χλωρίων χλωρός ὅλος· οὗτος τόν χειμῶνα οὐχ ὁρᾶται, περί δέ τάς τροπάς τάς θερινάς φανερός μάλιστα γίνεται, ἀπαλλάττεται δ’ ὅταν Ἀρκτοῦρος ἐπιτέλλῃ.
3Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Is, 15; 6
τὸ ὕδωρ τῆς Νεμριμ ἔρημον ἔσται, καὶ ὁ χόρτος αὐτῆς ἐκλείψει· χόρτος γὰρ χλωρὸς οὐκ ἔσται.
4Biblia, Novum testamentum graece, Apoc, 6; 8
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω [αὐτοῦ] ὄνομα αὐτῷ [ὁ] Θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.
5Biblia, Novum testamentum graece, Apoc, 8; 7
Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν· καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη.
6Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2490; 1 (opus 1508)
Ἅπαξ πυρρός καί δέκατον χλωρός, id est Semel rubidus et decies pallidus.
7Homerus, Ilias, 10, 372; 1 (auctor fl.700BC)
ἦ ῥα καί ἔγχος ἀφῆκεν, ἑκών δ' ἡμάρτανε φωτός· δεξιτερόν δ' ὑπέρ ὦμον ἐΰξου δουρός ἀκωκή ἐν γαίῃ ἐπάγη· ὃ δ' ἄρ' ἔστη τάρβησέν τε βαμβαίνων· ἄραβος δέ διά στόμα γίγνετ' ὀδόντων· χλωρός ὑπαί δείους· τώ δ' ἀσθμαίνοντε κιχήτην, χειρῶν δ' ἁψάσθην· ὃ δέ δακρύσας ἔπος ηὔδα· ζωγρεῖτ', αὐτάρ ἐγών ἐμέ λύσομαι· ἔστι γάρ ἔνδον χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος, τῶν κ' ὔμμιν χαρίσαιτο πατήρ ἀπερείσι' ἄποινα εἴ κεν ἐμέ ζωόν πεπύθοιτ' ἐπί νηυσίν Ἀχαιῶν.
8Homerus, Odyssea, 9, 360; 8 (auctor fl.700BC)
ἀλλ' ὅτε δή τάχ' ὁ μοχλός ἐλάινος ἐν πυρί μέλλεν ἅψεσθαι, χλωρός περ ἐών, διεφαίνετο δ' αἰνῶς, καί τότ' ἐγών ἆσσον φέρον ἐκ πυρός, ἀμφί δ' ἑταῖροι ἵσταντ'· αὐτάρ θάρσος ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων.