'χρησμός' - search in All Authors, Showing 1 to 9 of 9 hits

1Cicero, Epistolae ad Atticum, 9, 10, 5; 48 (auctor 106BC–43BC)
Sequitur χρησμὸς vi K. Februarias, Ego si Pompeius manet in Italia nec res ad pactionem venit, longius bellum puto fore; sin Italiam relinquit, ad posterum bellum ἄσπονδον strui existimo.
2Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1544; 1 (opus 1508)
Ῥοδίων χρησμός, id est Rhodiensium oraculum.
3Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 50, l. 17 (auctor c.362)
feminini generis, ut haec arx ἀκρόπολις arcis, ars τέχνη artis, calx κονία πτέρνα λάκτισμα calcis, cos cotis, crux σταυρός crucis, dos προίξ dotis, fax λαμπάς facis, faex τρὺξἐλαίου faecis, falx δρέπανον falcis, frons μέτωπον frontis, fraus στέρησις ζημία ῥαδιουργία fraudis, glans βάλανος glandis, gens ἔθνος gentis, glos ἀνδρὸς ἀδελφή gloris, glus glutis κόλλα glutinis; alii hoc gluten dixerunt: lanx λάγκιον lancis, lex νόμος legis, lens φακῆ lentis, laus ἔπαινος laudis, lis δίκη litis, lux φῶς lucis, mens διάνοια νοῦς mentis, merx φορτίον mercis; Sallustius merces dixit: mors θάνατος mortis, nix χιών niuis, nox νύξ noctis, nux κάρυον nucis, nex πνιγμός, σφαγή necis, nar ῥώθων ῥεῖθρον ῥίν naris, ops Ῥέα βοήθεια opis, pax εἰρήνη pacis, pars μέρος partis, prex ἱκεσία precis, plebs δῆμος plebis, pix πίσσα picis, stips ἔρανος stipis, stirps ῥίζα stirpis, sors κλῆρος χρησμός κεφάλαιον sortis, sus σῦς suis, trabs δοκός trabis, uis βία uis, uox φωνή uocis, urbs πόλις urbis, uix ἀμοιβή uicis.
4Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 458, l. 15 (auctor c.362)
oraculum χρησμός.
5Herodotus, Historiae, 2, 152, 3; 4 (auctor c.484BC-425BC)
πέμψαντι δέ οἱ ἐς Βουτοῦν πόλιν ἐς τὸ χρηστήριον τῆς Λητοῦς, ἔνθα δὴ Αἰγυπτίοισι ἐστὶ μαντήιον ἀψευδέστατον, ἦλθε χρησμὸς ὡς τίσις ἥξει ἀπὸ θαλάσσης χαλκέων ἀνδρῶν ἐπιφανέντων.
6Herodotus, Historiae, 5, 1, 3; 4 (auctor c.484BC-425BC)
νικώντων δὲ τὰ δύο τῶν Περινθίων, ὡς ἐπαιώνιζον κεχαρηκότες, συνεβάλοντο οἱ Παίονες τὸ χρηστήριον αὐτὸ τοῦτο εἶναι καὶ εἶπάν κου παρὰ σφίσι αὐτοῖσι « νῦν ἂν εἴη ὁ χρησμὸς ἐπιτελεόμενος ἡμῖν, νῦν ἡμέτερον ἔργον.
7Herodotus, Historiae, 5, 92, 1; 31 (auctor c.484BC-425BC)
ὁ δὲ χρησμὸς ὅδε ἦν.
8Herodotus, Historiae, 8, 20, 2; 2 (auctor c.484BC-425BC)
Βάκιδι γὰρ ὧδε ἔχει περὶ τούτων ὁ χρησμός.
9Origenes Hieronymus Stridonensis Incertus, Lexici aliud exemplar, 23, 1257A
Ἀσοὺφ, χρησμός.