'όζω' - search in All Authors, Showing 1 to 3 of 3 hits

1Anonymi, Frg. Parisinum de idiomatibus casuum, p. 572, l. 1
accusatiui et ablatiui casus: utor panem et pane κέχρημαι ἄρτῳ, utor misero et miserum έχρημαι τῷ ἐλεεινῷ, induor tunica et tunicam, fungor officium et officio λειτουργῶ τῇ τάξει et defungor officium et officio λειτουργῶ τῇ τάξει, dominor in ciuitatem et ciuitate δεσπόζω τῆς πόλεως, nitor in hac re et hanc rem ἐπερείδομαι τῷ πράγματι {ἢ ἐκλάμπω}, iuuo hanc rem et {adiuuo} hac re ἀμύνω τῷ πράγματι, ἥδομαι ἐπὶ τῷ πράγματι, oleo unguentum et unguento ὄζω μύρου, πνέω μύρου, puteo stercus et stercore ὄζω κόπρου, feteo uinum et uino οἴνου πνέω, ὄζω οἴνου, inuideo condiscipulum libri et libro et librum φθονῶ τῷ συμφοιτητῇ τοῦ βιβλίου, precor deum et a deo δέομαι τοῦ θεοῦ.
2Homerus, Ilias, 2, 301; 2 (auctor fl.700BC)
ἔνθα δ' ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα, ὄζῳ ἐπ' ἀκροτάτῳ πετάλοις ὑποπεπτηῶτες ὀκτώ, ἀτάρ μήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα· ἔνθ' ὅ γε τούς ἐλεεινά κατήσθιε τετριγῶτας· μήτηρ δ' ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέκνα· τήν δ' ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν.
3Homerus, Ilias, 6, 37; 1 (auctor fl.700BC)
Ἄδρηστον δ' ἄρ' ἔπειτα βοήν ἀγαθός Μενέλαος ζωόν ἕλ'· ἵππω γάρ οἱ ἀτυζομένω πεδίοιο ὄζῳ ἔνι βλαφθέντε μυρικίνῳ ἀγκύλον ἅρμα ἄξαντ' ἐν πρώτῳ ῥυμῷ αὐτώ μέν ἐβήτην πρός πόλιν, ᾗ περ οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι φοβέοντο, αὐτός δ' ἐκ δίφροιο παρά τροχόν ἐξεκυλίσθη πρηνής ἐν κονίῃσιν ἐπί στόμα· πάρ δέ οἱ ἔστη Ἀτρεΐδης Μενέλαος ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος.