'όλβος' - search in All Authors, Showing 1 to 10 of 10 hits

1Aristoteles, Athenaion Politeia, p2, 12, 2; 5 (auctor 384BC-322BC)
τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν, ὅταν πολὺς ὄλβος ἕπηται ἀνθρώποισιν, ὅσοις μὴ νόος ἄρτιος ᾖ.
2Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Sir, 30; 15
ὑγίεια καὶ εὐεξία βελτίων παντὸς χρυσίου, καὶ σῶμα εὔρωστον ἢ ὄλβος ἀμέτρητος.
3Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1248; 39 (opus 1508)
Euripides apud eumdem: Ὁ δ’ ὄλβος οὐ βέβαιος, ἀλλ’ ἐφήμερος, Καί ἡμέρα μία τά μέν καθεῖλεν ὑψόθεν, Σά δ’ ἦρ’ἄνω, id est Nec stabilis est felicitas.
4Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2075; 5 (opus 1508)
Pindarus in Nemeis meminit Cinyrae praedivitis: Σύν θεῷ γάρ φυτευθείς ὄλβος ἀνθρώποισι παρμονώτερος, ὅσπερ καί Κινύραν ἔβρισε πλούτῳ ποντίᾳ ἔν ποτε Κύπρῳ, id est Deo favente felicitas hominibus stabilior, quae sane et Cinyram opibus cumulavit olim in marina Cypro.
5Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2569; 8 (opus 1508)
Ὄλβος δέ οὐκ ἐς μακρόν ἀνδρῶν ἔρχεται, id est Oportet ubi contigerit a diis frui.
6Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2653; 5 (opus 1508)
Sed reprehenditur ab interprete, qui magis approbat Homeri versum Σίκτει τοι κόρος ὕβριν, ὅταν κακῷ ὄλβος ἕποιτο, id est Fastum copia gignit, opes ubi pravus adeptus.
7Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 4, 3387; 16 (opus 1508)
Rursus Pythiorum undecimo: Ἴσχει τε γάρ ὄλβος οὐ μείονα φθόνον.
8Hesiodus, Opera et dies, 320; 2 (auctor fl.c.700BC)
εἰ γάρ τις καὶ χερσὶ βίῃ μέγαν ὄλβον ἕληται, ἢ ὅ γ' ἀπὸ γλώσσης ληίσσεται, οἷά τε πολλὰ γίγνεται, εὖτ' ἂν δὴ κέρδος νόον ἐξαπατήσῃ ἀνθρώπων, αἰδῶ δέ τ' ἀναιδείη κατοπάζῃ· ῥεῖα δέ μιν μαυροῦσι θεοί, μινύθουσι δὲ οἶκον ἀνέρι τῷ, παῦρον δέ τ' ἐπὶ χρόνον ὄλβος ὀπηδεῖ.
9Homerus, Odyssea, 18, 88; 10 (auctor fl.700BC)
Ἀντίνοος δ' ἄρα οἱ μεγάλην παρά γαστέρα θῆκεν, ἐμπλείην κνίσης τε καί αἵματος· Ἀμφίνομος δέ ἄρτους ἐκ κανέοιο δύω παρέθηκεν ἀείρας καί δέπαϊ χρυσέῳ δειδίσκετο, φώνησέν τε· " χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε, γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω ὄλβος· ἀτάρ μέν νῦν γε κακοῖς ἔχεαι πολέεσσι.
10Homerus, Odyssea, 20, 183; 5 (auctor fl.700BC)
" ἦ καί δεξιτερῇ δειδίσκετο χειρί παραστάς, καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· " χαῖρε, πάτερ ὦ ξεῖνε· γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσσω ὄλβος· ἀτάρ μέν νῦν γε κακοῖς ἔχεαι πολέεσσι.