'όνασθαι' - search in All Authors, Showing 1 to 3 of 3 hits

1Aristoteles, Rhetorica, 3, 11, 7; 33 (auctor 384BC-322BC)
οὕτω δὲ καὶ τὰ ἀστεῖα, οἷον τὸ φάναι Ἀθηναίοις τὴν τῆς θαλάττης ἀρχὴν μὴ ἀρχὴν εἶναι τῶν κακῶν· ὄνασθαι γάρ.
2Plato, Respublica, 1f, 528; 1 (auctor c.425BC-347BC)
οὖν αὐτόθεν πρὸς ποτέρους διαλέγῃ· ἢ οὐδὲ πρὸς ἑτέρους, ἀλλὰ σαυτοῦ ἕνεκα τὸ μέγιστον ποιῇ τοὺς λόγους, φθονοῖς μὴν οὐδ' ἂν ἄλλῳ, εἴ τίς τι δύναιτο ἀπ' αὐτῶν ὄνασθαι.
3Priscianus Caesarensis, Ars Prisciani, p. 333 (vol. 2), l. 17 (auctor c.500)
ὄνασθαι τοῦδε καὶ τόδε καὶ ἀπὸ τοῦδε.