ἐκκλησία

form analysis and translation based on Perseus (Version 2011):
1 S FUT IND ACT
ἐκκλησιάζω  V  to hold an assembly, debate therein
NOM S F | VOC S F | ACC F | NOM F | VOC F
ἐκκλησία  N  an assembly of the citizens regularly summoned, the legislative assembly
Pape, Handwörterbuch der griechischen Sprache (1842-5)
ἐκκλησιάζω (Augm. ἐξεκλησίαζον Lys. 13, 73. 76 nach Bekk., vulg. ἐκκλησίαζον, v. l. ἐξεκκλ.; so auch ἐξεκλησίασαν Thuc. 8, 93 Dem. 21, 193; ἐξεκκλησίαζον steht noch Xen. Hell. 5, 3, 16; s. auch ἐξεκκλησίαζω), in der Volksversammlung sein, darin sprechen; Lys. 13, 73 (show full text)
ἐκκλησία, , die Volksversammlung (die durch den Herold heraus- und zusammengerufenen Bürger in Freistaaten); ποιεῖν, συλλέγειν, eine Volksversammlung veranstalten, halten, Thuc. 1, 139. 8, 97; ὅταν συλλεγῶμεν εἰς τὴν ἐκκλ. Plat. Prot. 319 b; ἀθροίζειν Xen. Hell. 1, 6, 8 u. A.; ἐκκλησίας γενομένης , (show full text)
Liddell-Scott-Jones, A Greek-English lexicon, 9th ed. (1940)
ἐκκλησιάζω fut. -άσω Ar. Ec. 161, Isoc. 8.2 ; impf. ἠκκλησίαζον D. 18.265, 19.60; also ἐκκλησίαζον Lys. 12.73 codd., but usu. with irreg. augm., as if the Verb were a compd. of ἐκ and Κλησιάζω, impf. ἐξεκλησίαζον Lys. 13.73, 76 ; aor. ἐξεκλησίασα Th. 8.93, D. 21.193 (freq. with vv. ll. (show full text)
ἐκκλησία ἡ, (ἔκκλητος) assembly duly summoned, less general than σύλλογος, Th. 2.22, Pl. Grg. 456b, etc. ; applied to the Homeric Assemblies, Arist. Pol. 1285a11 ; to the Samian Assembly, Hdt. 3.142 ; to the Spartan, Th. 1.87 ; to the meeting of the Amphictyons at Delphi, Aeschin. 3.124 ; at Athens, ἐ. κύριαι, (show full text)