Hylarius
Wordlist from Comphistsem Frankfurt, Jan. 2016:
comp hylariter
m VOC sg | m NOM sg | NOM sg Hylarius