Close Window

Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010): inter

inter,¹ inter (1), enter (ält.), lat., Präp.: nhd. zwischen, dazwischen, unter, umgeben von, während (Präp.), bei, in, einschließlich, insgesamt; ÜG.: ahd. daruntar N, furi N, (inti) O, (ouh) WH, untar B, Gl, MF, MH, N, NGl, O, T, WH, untar zwisken N; ÜG.: as. undar GlPW, H; ÜG.: ae. betweox Gl, GlArPr, geond (1) GlArPr; ÜG.: an. meðal; ÜG.: mnd. manc; Vw.: s. ab-, de-, dum-, -abdūcere, -adnuntiāre, -adicere*, -aestimātio, -aestuāre, -affīnis, -agere, -albicāre, -ambulātio, -āmittere, -amna, -amnānum, -amnānus, -amnium, -amnius, -amnus, -anhēlāre, -aperīre, -aptus, -ārēscere, -articulus, -aspergere, -audīre, -bāiulus*, -bibere, -bibitio, -bītere, -blandīrī, -cadēns, -caelestis, -calāre, -calāris, -calāriter, -calārius, -calātio, -calcāre, -calvus, -cantāre, -capēdināns, -capēdināre, -capēdinātus, -capēdo, -capere, -capitāre, -captio, -cardinātus, -cēdēns, -cēdere, -cēdimentum, -ceptio, -ceptor, -ceptum, -ceptūra, -ceptus, -certāns, -cessio, -cessor, -cessōrius, -cessus, -charaxāre*, -cidere, -cīdere, -cīdīvus, -cīdōna, -cilium, -cinere, -cipere, -ciput, -cīsāmen, -cīsē, ‑cīsibilis, -cīsilis, -cīsio, -cīsīvē, -cīsīvus, -cīsus, -clāmāre, -clausio, -clausōrium, -clausōrius, -clausūra, -clāvium, -clūdere, -clūnius, -clūsa, -clūsio, -clūsor, -clūsum, -columnium, -commūnicāre, -commūnicātio, -conciliāricum, -concilium, -continuāre, -cōpulāre, -crassārī, -creātus, -cūrātus, -currente, -currere, -currio, -cursāns, -cursantium, -cursāre, -cursibilis, -cursor, -cursus (1), -cursus (2), -cus (1), -cus (2), -cusus, -cutāneus, -cutīre, -cutītus, -cutium, -cutum, -cutus, -dare, -diānum, -diānus (1), -diānus (2), -diārius, -dīcere, -dicta, -dictālis, -dictio, -dictīvus, -dictor, -dictōrius, -dictum, -dictus (1), -inter (2), -diē, -digitālium, -digitium, -digitus, -dioecēsānus, -diū, -dōnāre, -dōnātio, -duātim, *-dūcere, -ductus, -dum, -duo, -eā, -ēmicāre, -emptibilis, -emptio, -emptīvus, -emptor, -emptōrius, -emptrīx, -emptus, -equitāre, -errāre, -esse (1), -esse (2), -essendum, -essēns, -essentia, -essor, -familiāritās, -fārī, -fātio, -fātus, -fectibilis, -fectio, -fectitāre, -fectīvē, -fectīvus, -fector, -fectōriē, -fectōrius, -fectrīx, -fectus, -feminium, -femus, -fercīre, -ferctīcius, -ferculāris, -ferculum, -ferre, -fessus*, -ficere, -ficiātus, -fierī, -fīnēs, -fīnium, -fīrmāre, -fīxus, -flāre, -fluere, -fluum, -fluus, -fodere, -foedātus, -frettus, -frīgāre, -frīgārī, -frīgerāre, -frīgēscere, -fringere, -fugere, -fugium, -fulgēre, -fundere, -furere, -fuscāre, -fūsidārium, -fūsio, -garrīre, -gemīscere, -gerere, -geriēs, -gerīvum, -gerīvus, -grandis, *-gredī, -gressus, -habēre, -haerēre, -hiāre, -humerāle, -iacēns, -iacēre, -ibī, -ibilis, -icere, -iectē, -iectio, -iectīvē, -iectīvus, -iector, -iectum, -iectus (1), -iectus (2), -iēns, -imere, -īre, -itio, -itus (1), -itus (2), -iungere, -lābī, -laqueātus, -latēre, -latrāre, -lēctio, -lēgāliter, -legendus, -legere, -līdere, -ligāre, -ligārī, -ligātio, -līmātus, -līminium, -līmitānus, -līneālis, -līneāliter, -līneāre (1), -līneāre (2), -līneāris, -līneārium*, -līneātio, -līneātūra, -līneātus, -linere, *-linīre, -linītus, -litus, -locūtio, -locūtōria, -locūtōriē, -locūtōrium, -locūtōrius, -loquī, -loquium, -lūcāre, -lūcātio, -lūcēre, -lūcēscere, -luctāre, -lūdere, -lūdium, -luere, -lūnāris, -lūnis, -lūnium, -luviēs, -mānāre, -manēre, -mānsum, -meāre, -meātus, -mediāns, -mediāre, -mediātio, -mediātor, -mediātus, -medium, -medius, -mēnstruum, -mēnstruus, -mēstris, -mētium, -micāre, -mināre, -minārī, -minātio, -minātōrius, -minātus, -miscēre, -missio, -missor, -missus, -mittere, -mixtim, -mixtio, -morī, -movēre, -munditia, -mundium, -mūnus, -mūrālis, -mūtābiliter, -mūtāre, -mūtātio, -nāscī, -nāsum, -natāre, -natium, -nāvigāre, -necāre, -necātio, -necīda, -neciēs, -necio, -neciōsus*, -necium, -necīvē, -necīvus (1), -necīvus (2), -nectere, -nīdificāre, -nigrāns, -nigrāre, -nīsus (2), -nitēre, -noctātio, -nōdātus, -nōdium, -nōscere, -numerāre, -numerātus, -nūndinum, -nūntia, -nūntiāre, -nūntium, -nūntius, -nupta, -operātus, -opertus, -ordinārium, -ōrdinātus, -ōrdinium, -ōscitāre, -paroeciālis, -patēre, -pedāre, -pedīre, -pellāre, -pellārī, -pellātē, -pellātim, -pellātio, -pellātor, -pellātrīx, -pellātus, -pēnsīvum, -percutere, -plangere, -plicāre, -pola, -polāmentum, -polantia, -polāre, -polātē, -polātim, -polātio, -polātor, -polātrīx, -polātus (1), -polātus (2), -polis, -polus, -pondium, -pōnere, -positio, -positīvē, *-positīvus, -positor, -positōrium, -positus, -praetendere, -prēndere, -pres, -pressūra, -presūra, -pretābilis, -pretāmentārius, -pretāmentum, -pretāns, -pretāre, -pretārī, -pretātio, -pretātiuncula, -pretātīvē, -pretātīvus, -pretātor, -pretātōrius, -pretātrīx, -pretātus, -pretrīx, -pretium, -primere, -prisa, -prisio, -prisus, -pūgna, -pūnctio, -pūnctum, -pungere, -pūrgāre, -putāre, -quiēscere, -rādere, -rāsile, -rāsilis, -rāsor, -rēgnum, -repere, -reptio, -rēx, -rigāre, -rītuālis, -rīvātio, -rīvātus, -rogāmentum, -rogāns, -roganter, -rogāre, -rotātim, -rogātio, -rogātiuncula, -rogātīvē, -rogātīvus, -rogātor, -rogātōriē, -rogātōrium, -rogātōrius, -rogātum, -rogātus, -rumpere, -rupta, -ruptē, -ruptio, -ruptīvus, -ruptor, *-ruptus, -ruscus, -saepīre, -saeptio, -saeptum, -sagittāre, -scalmium, -scalpere, -scapilium, -scapulārium, -scatēre, -scindere, -scissio, -scissum, -scrībere, -scrīptio, -secāre, -secātio, -sectio, -sedēre, -sēmināre, -sequī, -serere (1), -serere (2), -sertio (1), -sertio (2), -sistēns, -sistenter, -sessim, -sībilāre, -sicīvus, -sidēre, -sīgne, -sīgnum, -silēre, -simonium, -sistere, -situs (1), -situs (2), -sonāre, -spatium, -spergere, -spīrāre, -spīrātio, -stantia, -stāre, -statio, -sternere, -stes (1), -stes (2), -stinctio, -stīnctus, -stinguere (1), -stinguere (2), -stitia, -stitiāre, -stitiēs, -stitio, -stitiōsus, -stitium, -strepere, -stringere, -struere, -sūmere, -tāliāre, -texere, -tīgnium, -tīnctus, -tinēre, -tinguere, -tondēre, -tornāre, -tortuōsus, -trahere, -trīginōsus, -trīgo, -trīmentum, -trītūra, -trūdere, -turbāre, -turbātio, -turrium, -undātus, -ūnitus, -ūsūrium, -uter, -utrāque, -vacāre, -vādere, -vāllāre, -vāllātio, -vāllātus, -vāllum, -vectus, -vehere, -vellere, -venīre, -ventio, -ventor, -ventrīx, -ventus, -versārī, -versio, -versor, -versūra, -vertere, -vibrāre, -vidēre, -vigilantia (1), -vigilāre, -vigilium, -virēre, -virēscere, -vīscīnus, -vīsere, -vīvium, -vōcālis, -vōcāliter, -volāre, -volitāre, -volvī, -vomere; Q.: Liv. Andr. (280/260-vor 200 v. Chr.), B, Bi, Cod. Eur., Conc., Dipl., Ei, Gl, GlArPr, GlPW, H, HI, LAl, LBai, LBur, LFris, LLang, LRib, LVis, MF, MH, N, NGl, O, PAl, PLSal, T, WH; E.: idg. *enter, *n̥ter, Präp., zwischen, hinein, Pokorny 313; s. idg. *en (1), *n̥, *h₁n, Präp., in, Pokorny 311; W.: nhd. inter-, Präf., inter..., zwischen, in der Mitte befindlich; L.: Georges 2, 353, TLL, Walde/Hofmann 1, 708, Kluge s. u. inter-, Niermeyer 719, Latham 255a